01.12.2015 Artykuł archiwalny

Kosztowne zatrudnianie na śmieciówkach

POMORSKIE. Pracodawca zlekceważył wystąpienia inspektora kwestionujące zawieranie z zatrudnianymi umów zlecenia, gdy świadczyli oni pracę w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Został za to ukarany przez sąd i słono zapłacił.

W czasie kontroli prowadzonej w jednej z firm w 2014 r. inspektor pracy z OIP w Gdańsku stwierdził, że pracodawca dużą część pracujących zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych. Praca tych osób nie różniła się od pracy osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Wykonywali oni pracę w tych samych miejscach i pod tym samym kierownictwem, co zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Podpisywali listy obecności, a wynagrodzenie było naliczane przez dział kadr w oparciu o stawkę godzinową. Inspektor pracy zakwestionował istniejący stan i wniósł o uznanie, że umowy zawarte z tymi osobami są umowami o pracę.

Rekontrola przeprowadzona w 2015 r. wykazała, że pracodawca nie zastosował się do wystąpienia i nie uznał umów cywilnoprawnych zawartych ze spawaczami za umowy o pracę. Równocześnie stwierdzono, że część osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną zakończyła pracę w zakładzie. Osobom tym nie wydano jednak świadectw pracy potwierdzających okres zatrudnienia.

W związku z powyższym inspektor pracy skierował pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy z 4 byłymi pracownikami. Pozew opiewał na wartość ponad 60.000 zł. Równocześnie inspektor skierował wniosek o ukaranie pracodawcy z tytułu dalszego zatrudniania pozostałych osób w ramach umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy powinna zostać zawarta umowa o pracę. W postępowaniu przed Sądem Karnym ds. Wykroczeń pracodawca został prawomocnie uznany winnym naruszenia art. 281 pkt. 1 Kodeksu Pracy zgodnie z którym kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 par. 1 K.p. powinna być zawarta umowa o pracę - podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

W postępowaniu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sąd na pierwszej rozprawie wydał wyrok ustalający istnienie stosunku pracy z byłymi pracownikami wskazanymi w pozwie. Sąd Rejonowy nie miał żadnych wątpliwości, że pracodawca powinien zawrzeć umowy o pracę w miejsce umów cywilnoprawnych. Stan faktyczny nie budził wątpliwości Sądu, pomimo, że osoby, na rzecz których wytoczono powództwo nie popierały powództwa i nie wstąpiły w proces w charakterze powodów. Wyrok nie jest prawomocny.

 
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222