26.10.2017 Artykuł archiwalny

Budowa bez budowlańców

POMORSKIE. Firma budowlana realizowała zlecone jej inwestycje zatrudniając pracowników tylko na czas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonych na jej budowach.

Do słupskiego oddziału PIP wpłynęło pismo z urzędu skarbowego informujące, że w jednym z przedsiębiorstw prowadzącym działalność w branży budowlanej może dochodzić do przypadków nierejestrowanego zatrudnienia pracowników budowlanych.

Na prowadzonej przez to przedsiębiorstwo budowie inspektor pracy przeprowadził już wcześniej, na przełomie marca i kwietnia, rutynową kontrolę. W jej trakcie stwierdzono, iż na budowie zatrudnione są 4 osoby, w tym jedna na umowę o pracę, a 3 na umowę zlecenia. Daty zatrudnienia wskazywały, że rozpoczęli oni pracę kilka dni przed kontrolą lub w dniu kontroli. Brak było dokumentów wskazujących na zatrudnianie osób na budowie przed marcem 2017 r. Stało to w sprzeczności z postępem robót budowlanych. Zgodnie z dokumentami podmiot w 2017 r. zawarł dwie umowy o roboty budowlane na wykonywanie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. Analiza zatrudnienia wskazywała, że istnieje istotna wątpliwość czy faktycznie kontrolowana firma była w stanie realizować usługi budowlane przy uwzględnieniu faktu, iż według oświadczenia pracodawcy w okresie od stycznia do 9 marca 2017 r. nikt nie był zatrudniony, zaś praca była wykonywana „we własnym zakresie rodzinnym”. Zatrudnienie znajdowało potwierdzenie jedynie w okresie  marca i kwietnia oraz w maju 2017 r., tj. w miesiącach, w których były prowadzone kontrole inspekcji pracy. W pozostałym okresie nie wykazywano zatrudnienia. Jednakże z uwagi na brak możliwości zebrania materiału dowodowego sprawy nie udało się w sposób jednoznaczny rozpatrzyć.

Podejrzenie w zakresie nierejestrowanego zatrudnienia znalazło potwierdzenie, gdy w lipcu 2017 r. do słupskiego oddziału wpłynęła skarga od byłych robotników budowlanych, dotycząca nieotrzymania wynagrodzenia za pracę. Jak się okazało, osoby skarżące wykonywały pracę na budowie także w okresach, w których zgodnie z dokumentacją przedsiębiorstwa nikt nie był zatrudniony. Pracowali oni cały czas od stycznia do lipca 2017 roku. Umowy potwierdzające zatrudnienie i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego były sporządzane tylko w okresach, gdy na budowie pojawiał się inspektor pracy. W pozostałych okresach zatrudnienie odbywało się w sposób nierejestrowany.

Pracujący nie skarżyli się jednak na fakt, że nie byli zatrudnieni na podstawie pisemnej umowy i nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego, a jedynie na brak wypłaty ustalonego wynagrodzenia.

W związku z tą sytuacją prowadzący kontrolę inspektor pracy skierował wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej w zakresie wynagrodzeń za pracę i innych uchybień z obszaru prawa pracy. Równocześnie skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 Kodeksu karnego.

Ponadto pracobiorcy zostali poinformowani o możliwości skierowania pozwów do sądu o wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej lub też wniesienia powództwa o ustalenie stosunku pracy. W tym drugim przypadku, inspektor pracy, wskazał, że na ich wniosek może wstąpić w to powództwo.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222