30.10.2017 Artykuł archiwalny

Źle pojęty outsourcing

PODKARPACKIE. Powiązane ze sobą dwa podmioty działające w branży ochrony zdrowia prowadziły kreatywne zarządzanie zasobami ludzkimi w celu ograniczenia lub uniknięcia zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony.

            Kontrolę przeprowadzono w spółce ABCD Sp. z o.o. (nazwa firmy zmieniona) zatrudniającej 189 pracowników, która świadczy specjalistyczne usługi medyczne. Kontrola ta była następstwem wcześniej przeprowadzonej kontroli w spółce ABCD-MED Sp. z o.o.(nazwa firmy zmieniona) i obejmowała swym zakresem zagadnienia stosowania tzw. outsourcingu, tj. realizowania działalności innego zakładu w całości lub w części przez pracowników zatrudnianych przez innego pracodawcę, którzy uprzednio byli pracownikami zakładu na rzecz, którego świadczone są usługi outsorcingowe.

            W wyniku kontroli prowadzonej w ABCD-MED Sp. z o.o., inspektor pracy ustalił, że od października 2010 r. do czerwca 2017 r.,  42 pracowników tej Spółki wykonywało, na podstawie umów o współpracy zawartych między spółkami, prace w spółce ABCD Sp. z o.o.

            Spółka ABCD-MED Sp. z o.o. udostępniała swoich pracowników w celu świadczenia przez nich usług medycznych, z czego zdecydowaną większość  na stanowisku „pielęgniarka”. Pracownicy ABCD-MED Sp. z o.o. rekrutowani byli spośród byłych pracowników ABCD Sp. z o.o., z którymi w większości przypadków umowy o pracę rozwiązywano na zasadzie porozumienia stron lub za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę. Następnie, po okresie zatrudnienia w ABCD-MED Sp. z o.o. i wykonaniu usług na rzecz ABCD Sp. z o.o. pracownicy ci byli zatrudniani ponownie w ABCD Sp. z o.o. w oparciu o umowy o pracę na czas określony lub czas nieokreślony na podobnych, a w większości przypadków na takich samych stanowiskach pracy i w tym samym miejscu. Jednocześnie w okresie w jakim pracownicy ABCD-MED Sp. z o.o. świadczyli usługi na rzecz ABCD Sp. z o.o., kontrolowana spółka ABCD Sp. z o.o. na takich samych stanowiskach pracy i w tym samym miejscu zatrudniała w oparciu o umowy o pracę „własnych” pracowników.

            Inspektor pracy przeprowadził szczegółową analizę „przemiennego” zatrudniania tych samych pracowników w ABCD Sp. z o.o. i ABCD-MED Sp. z o.o.  na podstawie umów zawieranych na czas określony, których okres trwania tylko nieznacznie przekraczał okres wymaganej przerwy w zatrudnieniu pozwalający ABCD Sp. z o.o. na ponowne zatrudnianie tych pracowników w oparciu o umowy o pracę na czas określony. Zawarcie w takich okolicznościach ponownie umów o pracę na czas określony nie rodziło po stronie ABCD Sp. z o.o. skutku w postaci przekształcenia z mocy prawa takiej umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony.

            W ocenie inspektora pomimo, że Spółki zawarły umowy o współpracy, nie mogą one być uznane jako umowy outsourcingowe, ponieważ w ABCD Sp. z o.o. nie doszło do wydzielenia ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych, realizowanych samodzielnych funkcji i przekazania ich do wykonywania innemu podmiotowi w tym wypadku ABCD-MED Sp. z o.o. jako firmie zewnętrznej.

            Ponadto analiza sporządzonego w trakcie kontroli prowadzonej w spółce ABCD-MED Sp. z o.o. zestawienia pracowników ABCD-MED, dla których w okresie bezpośrednio poprzedzającym zatrudnienie pracodawcą był ABCD Sp. z o.o., a obejmującego lata 2006 - 2017 (w tym w szczególności okres od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. w jakim obowiązywała ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców) oraz wybranych akt osobowych pracowników zatrudnianych w ABCD Sp. z o.o. wykazała, iż spółka ABCD-MED Sp. z o.o. zatrudniała byłych pracowników ABCD Sp. z o.o. od następnego dnia po rozwiązaniu z nimi stosunku pracy ze SPECMED Sp. z o.o., a zatrudnienie to w spółce ABCD-MED Sp. z o.o. w oparciu o umowy zawarte na czas określony obejmowało okres co najmniej 1 miesiąca, a w okresie obowiązywania „ustawy antykryzysowej” okres przekraczający o kilkanaście dni okres 3 miesięcy. Pracownicy ci z dniem następnym po upływie czasu, na jaki zawarte były umowy ze ABCD-MED Sp. z o.o. zatrudniani byli ponownie w ABCD Sp. z o.o. w oparciu o umowy zawarte na czas określony.

            Inspektor pracy uznał, że ABCD Sp. z o.o. prowadzi „kreatywne zarządzanie zasobami ludzkimi” mające na celu ograniczenie lub uniknięcie zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony. W  związku z tym w wystąpieniu zawarł wniosek o potwierdzenie na piśmie siedmiu pracownikom istnienia stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony począwszy od następnego dnia po dacie rozwiązania stosunku pracy uznając, iż zatrudnienie w ABCD-MED Sp. z o.o. stanowiło nadużycie prawa i nie może korzystać z ochrony. Pozostali pracownicy nie zostali objęci wnioskiem bądź z powodu rozwiązana z nimi stosunku pracy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych bądź z powodu zawarcia już z nimi wcześniej umów o pracę na czas niekreślony.

            W udzielonej inspektorowi pracy odpowiedzi na wydany wniosek wystąpienia Pracodawca-Spółka ABCD Sp. z o.o. potwierdził zawarcie z wskazanymi w nim pracownikami umów o pracę na czas nieokreślony.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245