14.12.2017 Artykuł archiwalny

Ani umowy, ani pieniędzy

POMORSKIE. Do gdańskiego inspektoratu pracy wpłynęła skarga osoby twierdzącej, że od roku pracuje bez żadnej umowy i nie otrzymuje za swoje usługi wynagrodzenia. Domagała się pisemnego zawarcia umowy o pracę z zatrudniającym ją przedsiębiorcą.

W trakcie kontroli, ustalono, że wnosząca skargę zajmowała się m.in. prowadzeniem dokumentów kadrowo-finansowych jak: zakładanie i gromadzenie dokumentów w aktach osobowych zatrudnianych pracowników, sporządzanie i przekazywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, rozliczanie faktur i kontrahentów. Czynności te wykonywane były w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2017 r..

Z poczynionych na miejscu kontroli ustaleń wynika, że nie było sporu co do tego, że skarżąca działała na rzecz i w interesie kontrolowanego przedsiębiorcy. Strony nie zawarły jednak pisemnej umowy potwierdzającej m.in. określenie rodzaju i warunków wykonywania tych czynności, okresu, w jakim mają być one realizowane i wynagrodzenia przysługującego za wykonywanie tej pracy.

Według przedsiębiorcy, miało to się odbywać nieodpłatnie, w ramach tzw. „pomocy” udzielanej mu przez skarżącą, z tytułu m.in. wzajemnych i wieloletnich, przyjaznych relacji.

Z kolei z relacji składającej skargę wynikało, że strony umówiły się, iż po upływie roku, tj.
w sierpniu 2017 r. przedsiębiorca potwierdzi rodzaj i warunki zawartej ustnie umowy (zdaniem skarżącej – umowy o pracę) i wypłaci jej wtedy należne wynagrodzenie za ten cały okres pracy, w uzgodnionej wysokości: 4.000 zł za każdy miesiąc. Ponadto według niej przedsiębiorca miał odprowadzić z tytułu zatrudnienia składki na ubezpieczenie społeczne oraz dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym. Warunków tych i takich uzgodnień nie potwierdzał kontrolowany przedsiębiorca.

Inspektorzy pracy ustalili, że za cały okres świadczenia usług przez skarżącą nie otrzymała ona jakiegokolwiek wynagrodzenia. Nie była też zgłoszona do ubezpieczenia społecznego i nie odprowadzano w tym okresie składek na ubezpieczenia społeczne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że od stycznia 2017 r. zarówno kontrolowany przedsiębiorca jak i skarżąca (wykonawca usługi) nie prowadzili żadnej ewidencji przepracowanych godzin. Brak było też jakichkolwiek uzgodnień między stronami co do ewidencjonowania godzin pracy. Inspektor pracy nie był w stanie ustalić wymiaru godzin, które skarżąca poświęcała na wykonywanie pracy w poszczególnych miesiącach okresu zatrudnienia. Skarżąca nie wystawiała też kontrolowanemu przedsiębiorcy żadnych rachunków na poczet wykonywanych przez siebie usług/pracy uznając, że rozliczenie tej pracy nastąpi dopiero w sierpniu 2017 r.

Analizując charakter wykonywanych przez skarżącą czynności na rzecz kontrolowanego przedsiębiorcy w okresie jej zatrudnienia, inspektor pracy nie stwierdził istnienia przeważających cech w tym zatrudnieniu, właściwych dla stosunku pracy. Przemawiały za tym między innymi brak elementu wynagradzania za wykonywaną pracę, brak pełnego podporządkowania pracodawcy, nieokreślanie przez zatrudniającego miejsca i czasu pracy. Inspektor stwierdził, że cechy łączącego strony stosunku prawnego wskazywały na wykonywanie pracy przez skarżącą w ramach stosunku cywilnoprawnego, właściwego dla umowy o charakterze starannego działania, jak np. umowa zlecenie.

Z okoliczności sprawy nie wynikało, aby realizowana praca miała charakter nieodpłatny lub podlegała wyłączeniom z obowiązku stosowania gwarantowanej stawki wynagrodzenia minimalnego, wynikającej z przepisów ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, gdyż w okresie zatrudnienia skarżąca nie prowadziła własnej działalności gospodarczej, była osobą fizyczną, nie spokrewnioną z kontrolowanym przedsiębiorcą.

Mając na względzie dokonane ustalenia, inspektor pracy wniósł do kontrolowanego przedsiębiorcy o ustalenie liczby godzin pracy skarżącej, w poszczególnych miesiącach 2017 r., o wypłacenie jej z tego tytułu wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13 zł brutto za każdą godzinę pracy oraz o zgłoszenie zatrudnienia do ZUS, naliczenie i odprowadzenie należnych składek z tytułu tego zatrudnienia.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098