Cudzoziemcy bez zezwoleń

POMORSKIE. Kontrole legalności zatrudnienia przeprowadzone w grudniu 2017 r. przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku ujawniły kilkudziesięciu cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych przez lokalnych pracodawców.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w jednej z firm działających w Gdyni stwierdzono, iż pracodawca powierzał nielegalne wykonywanie pracy dziesięciu obywatelom Ukrainy poprzez zatrudnianie ich bez wymaganych zezwoleń na pracę. W grupie zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych cudzoziemców czterech nie posiadało umów potwierdzonych na piśmie.

Pracodawca nie dysponował dokumentami, na podstawie których cudzoziemcy byliby zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę w okresach wykonywania przez nich pracy. Zatrudniający nie posiadał również dokumentów potwierdzających legalność pobytu cudzoziemców. Okresy wykonywania pracy bez wymaganych zezwoleń ustalono na podstawie okazanych umów zleceń oraz oświadczenia pracodawcy. Nie posiadał on na ich potwierdzenie ewidencji liczby godzin pracy.

W trakcie kontroli inspektorzy ujawnili również inne nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym niewypłacenie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, dopuszczanie pracowników do pracy bez wymaganych badań lekarskich i szkoleń w dziedzinie bhp.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy zastosował odpowiednie środki prawne. Wobec osoby odpowiedzialnej skierowano do sądu wniosek o ukaranie za stwierdzone wykroczenia, w tym z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.

Wobec obywateli Ukrainy nie zastosowano postępowania wykroczeniowego, gdyż żaden z cudzoziemców w trakcie kontroli nie świadczył pracy na rzecz pracodawcy i nie było znane ich miejsce pobytu. 

Inspektor pracy poinformował Straż Graniczną o fakcie nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku przekazał informację o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemców wojewodzie pomorskiemu.

Podczas innej kontroli przeprowadzonej u pracodawcy działającego na terenie Gdańska stwierdzono między innymi, iż pracodawca powierzał nielegalne wykonywanie pracy
27 cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy i Białorusi. Inspektor pracy ustalił, że
pracodawca swoim działaniem wprowadził wykonujących pracę cudzoziemców w błąd, gdyż dopuścił ich do pracy bez zezwolenia na pracę i bez zawarcia umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy zastosował odpowiednie środki prawne. Osobę odpowiedzialną za stwierdzone wykroczenia, w tym
z art. 120 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ukarano mandatem karnym w wysokości 2.000 zł.

Inspektor pracy powiadomił Straż Graniczną o stwierdzonych przypadkach nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.

Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku przekazał informację o stwierdzonym nielegalnym zatrudnieniu obywateli Ukrainy i Białorusi wojewodzie pomorskiemu.

Ponadto w grudniu 2017 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w ramach współpracy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku powziął informację o wystawieniu zezwoleń typ C/9056/16 dla cudzoziemców delegowanych przez podmiot zagraniczny z obwodu Ługańskiegio na Ukrainie do pracodawcy z Gdańska. Inspektor pracy w toku postępowania kontrolnego uzyskała informację, iż na rzecz podmiotu z Gdańska żadne osoby nie wykonywały i nie wykonują pracy w ramach delegowania.  Ustaliła ponadto, iż pracodawca zagraniczny odwołał pełnomocnictwo dla osoby wcześniej go reprezentującej. Próby kontaktu telefonicznego i mailowego nie przyniosły rezultatu. W tej sytuacji przeprowadzenie kontroli odnośnie 4 cudzoziemców okazało się niemożliwe.

Okręgowy Inspektor Pracy poinformował wojewodę pomorskiego o ustaleniach dotyczących podmiotu zagranicznego, który nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia wojewody w terminie 7 dni o zmianie osoby reprezentującej pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o niepodjęciu przez cudzoziemców pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę.

Dodatkowo, w grudniu 2017 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku powiadomił wojewodę pomorskiego o innych przypadkach nielegalnego zatrudnienia 12 obywateli Białorusi i Ukrainy.