19.04.2018 Artykuł archiwalny

Ciężarna pracownica z Ukrainy pod ochroną

Inspektorzy pracy z Bydgoszczy pomogli pracownicy z Ukrainy w przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu.

Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę u jednego z pracodawców w związku ze skargą obywatelki Ukrainy. Pracownica prosiła o pomoc, bo pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę mimo stwierdzonej ciąży. 

Kontrola wykazała, że obywatelka Ukrainy Oksana N. uzyskała zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę – powyżej trzeciego miesiąca, w dniu 19 października 2017 r. Umowa o pracę zawarta z pracownicą uległa rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki była zawarta tj. 14 listopada 2017 r. W trakcie kontroli pracodawca wyjaśnił, iż w momencie rozwiązywania umowy o pracę oraz wydania świadectwa pracy Oksanie N. nie miał wiedzy o ciąży pracownicy. Informację taką uzyskał dopiero 27 grudnia 2017 r. na podstawie pisma Oksany N., która 24 listopada 2017 r. zawarła związek małżeński z obywatelem Polski.

Z uwagi na fakt, iż 14 listopada 2017 r. upłynął okres ważności oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, pracodawca odmówił przedłużenia umowy do dnia porodu, gdyż, jak wyjaśnił inspektorom pracy, obawiał się zarzutu o nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi. Dodatkowo ustalono, że w tym okresie, pracodawca nie posiadał wiedzy, iż  pracownica w dniu 31października 2017 r. złożyła do wojewody wielkopolskiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Podczas czynności kontrolnych inspektorzy pracy ustalili, że Oksana Sz. uzyskała podstawę do legalnego pobytu na terytorium RP, natomiast upływ ważności oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oznaczał, że nie mogła ona zostać dopuszczona do wykonywania pracy.

Inspektorzy pracy stanęli na stanowisku, że zasadne jest przedłużenie Oksanie Sz. umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia porodu, przy jednoczesnym odsunięciu jej od faktycznego wykonywania pracy. Inspektorzy wydali wobec pracodawcy wystąpienie dotyczącego niezwłocznego przedłużenia umowy o pracę oraz zgłoszenia cudzoziemki do ubezpieczenia społecznego do dnia porodu. 
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner221865
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245