08.05.2018 Artykuł archiwalny

Zamiast studiów praca na czarno

Obywatelka Ukrainy pracowała w hotelu nad Bałtykiem korzystając z ułatwień przewidzianych dla studentów, mimo iż przerwała studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Inspektorzy pracy w OIP w Gdańsku przeprowadzili kontrolę w jednym z tamtejszych hoteli w zakresie legalnego powierzania pracy cudzoziemcom. W trakcie kontroli sprawdzono m.in. podstawy zatrudnienia obywatelki Ukrainy.

Cudzoziemka posiadała decyzję Wojewody Pomorskiego o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę na terytorium Polski. W decyzji podano, że jest ona zwolniona z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w związku z odbywaniem studiów stacjonarnych na terenie naszego kraju. W trakcie kontroli przedłożono zaświadczenie z maja 2016 r. wydane przez władze Uniwersytetu Gdańskiego, z którego wynika, że cudzoziemka jest studentką 2 roku, 4 semestru stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku „Psychologia” w roku akademickim 2015/2016. Ustalono, że pracodawca poza ww. zaświadczeniem nie uzyskał   kopii legitymacji studenckiej lub aktualnego zaświadczenia z uczelni o statusie studenta.

Z informacji, uzyskanej z uczelni wynika, że cudzoziemka utraciła status studenta
w listopadzie 2016 r. Oznaczało to, że okresie świadczenia pracy na rzecz przedsiębiorcy nie była uprawniona do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie posiadała bowiem zezwolenia na pracę i nie była zwolniona na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy zastosował właściwe środki prawne, między innymi skierował do pracodawcy wystąpienie, dotyczące usunięcia ujawnionych nieprawidłowości. Osobę odpowiedzialną za stwierdzone wykroczenie ukarano mandatem karnym.

Ponadto inspektor pracy powiadomił Straż Graniczną o przypadku nielegalnego powierzenia wykonywania pracy przez cudzoziemkę. Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku przekazał informację o stwierdzonych nieprawidłowościach Wojewodzie Pomorskiemu.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner221865
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245