Obywatel Ukrainy zatrudniał rodaków na czarno

PODKARPACKIE. Wspólna akcja inspektorów pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej pozwoliła na ujawnienie grupy cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych bez wymaganych środków ochrony.

Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kontrole przy trasie nr 94 relacji Rzeszów-Kraków. Uwagę kontrolujących zwróciła grupa osób wykonujących prace na wysokości przy przydrożnych ekranach dźwiękochłonnych. W trakcie kontroli inspektor pracy ustalił, że prace te były wykonywane przez czterech obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy pracowali bez żadnej umowy na rzecz osoby fizycznej, również obywatela Ukrainy. Obywatel Ukrainy  zawarł najpierw umowę o dzieło, której przedmiotem było oklejanie ekranów dźwiękochłonnych z Polakiem, prowadzącym działalność gospodarczą  zarejestrowaną w Wielkopolsce, a następnie do wykonania tej pracy zatrudnił czterech swoich rodaków, którzy pracowali bez żadnych umów  oraz stosownych dokumentów, umożliwiających wykonywanie legalnej pracy w Polsce. 

W trakcie kontroli inspektor pracy ustalił, że zlecający pracę Ukrainiec dotychczas nie założył działalności gospodarczej na terenie Polski. Oświadczył on, że złożył stosowne dokumenty w Urzędzie Gminy, a działalność gospodarczą jako obywatelka Unii Europejskiej, będzie prowadziła jego żona, która jest obywatelem Łotwy.

Ustalono również co do pracujących osób, że:

  •  dwie spośród nich, obywatele Ukrainy, posiadały oświadczenia podmiotów działających jako agencje pracy tymczasowej o powierzeniu pracy tymczasowej obywatelom Ukrainy na rzecz podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi (tych agencji) u pracodawców użytkowników, na stanowisku „robotnik wykonujący proste prace w przemyśle”. W urzędach pracy zarejestrowano te oświadczenia. W oświadczeniach wskazano, iż obywatele Ukrainy będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy zlecenia, z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. 
  • pozostałe dwie osoby posiadały wyłącznie paszporty.       

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych nie okazano inspektorowi pracy dokumentów potwierdzających pisemne powiadomienie właściwego powiatowego urzędu pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Ponadto inspektor pracy stwierdził, że:

  • nie wyposażono pracujących w środki ochrony indywidualnej
  • nie  poddano pracujących lekarskim badaniom profilaktycznym oraz szkoleniem
    w zakresie bhp 
  • nie wyznaczono strefy niebezpiecznej w związku z wykonywaniem pracy
    na wysokości.

W stosunku do osoby winnej popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika, nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym w wysokości 2000 zł.

O wynikach kontroli poinformowano Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, Komendę Policji  oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.