Śmiertelny upadek

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Brak indywidualnych i zbiorowych środków skutecznie chroniących przed upadkiem z wysokości doprowadziły do śmierci pracownika układającego poszycie hali targowiskowej.

Inspektor pracy z OIP w Kielcach przeprowadził kontrolę w związku z wypadkiem, do którego doszło na placu budowy targowiska. Z ustaleń inspektora wynika, że do zdarzenia doszło podczas wykonywania prac polegających na montażu płyt warstwowych stanowiących zadaszenie konstrukcji wznoszonej hali. Wykonujący prace montażowe pracownik z nieustalonych przyczyn stracił równowagę i spadł na utwardzone podłoże z wysokości około 6,5 metra. W wyniku doznanych obrażeń pracownik zmarł.

W trakcie kontroli ustalono, że poszkodowany nie został właściwie przygotowany do pracy. Nie dość, że poszkodowanego nie poddano szkoleniu w dziedzinie bhp, to na dodatek nie skierowano go na badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania w/w pracy.

Po zakończeniu postępowania kontrolnego ustalono następujące przyczyny wypadku:

- brak zapewnienia skutecznych środków chroniących poszkodowanego przed upadkiem
z wysokości,

- brak zapewnienia właściwego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi (pracami na wysokości prowadzonymi na placu budowy),

- niewłaściwe opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót w zakresie prac wykonywanych na kontrolowanej budowie oraz brak zaznajomienia z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót (nieprzekazanie poszkodowanemu instrukcji i wskazówek w zakresie bezpiecznego sposobu wykonywania pracy na placu budowy),

- dopuszczenie poszkodowanego do pracy bez orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na zatrudnionym stanowisku pracy, w tym do wykonywania pracy na wysokości,

- brak poddania poszkodowanego szkoleniu wstępnemu ogólnemu i stanowiskowemu w dziedzinie bhp w zakresie wykonywanych czynności na zatrudnionym stanowisku pracy (dopuszczenie poszkodowanego do pracy bez dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp),

- brak poinformowania poszkodowanego o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami (dopuszczenie poszkodowanego do pracy bez poinformowania go o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą oraz sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami),

- wejście poszkodowanego na dach i wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez skutecznego zabezpieczenia chroniącego go przed upadkiem z wysokości,

- utrata równowagi przez poszkodowanego.

W wyniku dokonanych ustaleń w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku inspektor pracy wydał 4 wnioski pokontrolne, jedno polecenie oraz skierował zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.