Pracownicy ochrony na umowach o dzieło

POMORSKIE. Agencja ochrony, zawierając z osobami zajmującymi się ochroną mienia umowy o dzieło, zamiast umowy o świadczenie usług, zaniżała minimalną stawkę godzinową i nie odprowadzała składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej przez prawo.

Inspektor z OIP w Gdańsku przeprowadzała kontrolę w jednej z koncesjonowanych agencji ochrony mienia. W wyniku kontroli okazało się, że przedsiębiorca powierzał pracę osobom wykonującym pracę przy ochronie mienia w ramach umowy o dzieło. W związku z tym inspektor pracy skierowała pismo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym poinformowała, że sposób wykonywania pracy zarówno na podstawie przedstawionych dokumentów jak i zeznań wybranych osób w charakterze świadków wskazywał, że świadczenie pracy nie powinno być zakwalifikowane jako umowy o dzieło. Nie powstał bowiem żaden rezultat pracy, do której zobowiązuje umowa o dzieło. Przedmiotem umów była ochrona obiektów, a związane z tym czynności mają charakter powtarzalny. Z okoliczności sprawy wynikało, iż powierzenie przez przedsiębiorcę realizacji usługi powinno nastąpić na podstawie umowy o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o umowie zlecenia.

W następstwie skierowanego przez inspektora pracy zawiadomienia o nieprawidłowościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku przeprowadził kontrolę u wymienionego przedsiębiorcy. Z uzyskanych od ZUS informacji wynika że skontrolowano umowy cywilnoprawne zawarte z 300 osobami w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2017 r. które w tytule posiadały nazwę „umowy o dzieło.” Wszystkie osoby, zgodnie z zapisami w umowach cywilnoprawnych, wykonywały czynności polegające na ochronie obiektów. Z analizy zapisów w umowach wynika, iż czynności wykonywane przez zatrudniane osoby spełniały warunki charakterystyczne dla umowy zlecenia. Płatnik składek w okresie od lutego 2013 r. do 2018 r. nie zadeklarował składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wypłat dokonanych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych nazwanych umowami o dzieło, których charakter wskazuje na umowy starannego działania, czyli umowy zlecenia.

Po uzyskaniu informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez ZUS, inspektor pracy ponownie przeprowadziła kontrolę agencji ochrony. W jej trakcie ustaliła, że świadczący usługi ochrony mienia od 1 stycznia 2017 r. otrzymywali wynagrodzenie za pracę poniżej minimalnej stawki godzinowej. W związku z tym inspektor pracy skierowała wystąpienie, zawierające m.in. wnioski o naliczenie i wypłacenie dla wszystkich osób świadczących usługi (liczba osób zmieniała się od 17 do 14 na przestrzeni miesięcy) wyrównania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę świadczenia usług w poszczególnych miesiącach w 2017 i 2018 r. Osobę odpowiedzialną za stwierdzone wykroczenia ukarano mandatem karnym.