• RSS
  • Wersja tekstowa

Zagadnienia bhp związane z procesem budowlanym

► Jakie muszę spełniać warunki, abym mógł montować rusztowania?

► Czy do wykonywania zawodu spawacza potrzebne są uprawnienia?

► Czy do wykonywania pracy na wiertnicy pionowej, wykonywania wiercenia studni głębinowych wymagane są uprawnienia?

 

► Jakie muszę spełniać warunki, abym mógł montować rusztowania?

Zagadnienia dotyczące uprawnień dla montażystów rusztowań zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, ze zm.).

Osoby montujące rusztowania powinny posiadać uprawnienia dla montażystów rusztowań zgodne z § 23 i § 26 ww. rozporządzenia, tj. ukończyć szkolenie i uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w § 23, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora (§ 26 ust. 1).

Natomiast pomocnik montera, który podaje elementy rusztowania i nie wchodzi na rusztowanie, powinien odbyć instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp oraz posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pomocnika montera. Dodatkowo powinien stosować podczas pracy środki ochrony indywidualnej: hełm ochronny i rękawice ochronne.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości zgodnie z § 120 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). W szczególności powinny one stosować środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości.

► Czy do wykonywania zawodu spawacza potrzebne są uprawnienia?

Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40 poz. 470), prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach, z uwzględnieniem przepisu § 28.

Na przykład:

PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja angielska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

PN-EN ISO 9606-2:2007 - wersja polska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 2: Aluminium i stopy aluminium

PN-EN ISO 9606-3:2001 - wersja polska
Egzaminowanie spawaczy -- Spawanie -- Część 3: Miedź i stopy miedzi

PN-EN ISO 9606-4:2001 - wersja polska
Egzaminowanie spawaczy -- Spawanie -- Część 4: Nikiel i stopy niklu

PN-EN ISO 9606-5:2002 - wersja polska
Egzaminowanie spawaczy -- Spawanie -- Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu

PN-EN 287-6:2010 - wersja angielska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 6: Żeliwo

PN-EN 13067:2013-05 - wersja polska
Personel spawający i zgrzewający tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy - Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych

► Czy do wykonywania pracy na wiertnicy pionowej, wykonywania wiercenia studni głębinowych wymagane są uprawnienia?

Przepisy prawa pracy nie zawierają uregulowań, z których wynikałby obowiązek posiadania uprawnień kwalifikacyjnych (potwierdzonych stosownym dokumentem określonym prawem) do obsługi wiertnic służących do wiercenia studni głębinowych.

Ze względu jednak na to, że wiertnica jest maszyną powodującą zagrożenia wypadkowe, pracodawca powinien zapewnić, aby jej obsługa (użytkowanie) była wykonywana przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie przygotowanie (przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wiertnicy).

Ponadto pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikowi obsługującemu wiertnicę instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą obsługi tej maszyny.