• RSS
  • Wersja tekstowa

Wypadki i choroby zawodowe w poradach

► Jakie organy ma zawiadomić pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej?

Zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Ponadto art. 235 § 1 Kodeksu Pracy stanowi, iż pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę.