• RSS
  • Wersja tekstowa

BHP przy usuwaniu azbestu

► Kogo i w jakim zakresie powinien poinformować pracodawca o zamiarze usuwania odpadów azbestowo – cementowych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.), pracodawca mający zamiar wykonywania robót polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu takich wyrobów powinien zgłosić taki zamiar przed ich rozpoczęciem właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, oraz właściwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej.

Zgłoszenie to powinno zawierać:

- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest, 

- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

- adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej z których będą usuwane wyroby zawierające azbest,

- kopię aktualnej oceny stanu wyrobów które będą usuwane,

- określenie liczby pracowników, którzy będą wykonywać prace w kontakcie z azbestem.