Czas pracy
Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym pracował w styczniu 2008 r. w godzinach nadliczbowych, gdyż dwa razy został w pracy dłużej. Raz pracował przez 10 godzin, a drugi raz przez godzin 12.

Pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu 6 godzin czasu wolnego w lutym. Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową w wysokości 10zł. W jakiej wysokości otrzyma on wynagrodzenie w styczniu i w lutym, jeśli zgodnie z harmonogramem czasu pracy powinien przepracować w styczniu 176 godzin, a w lutym 168 godzin? Jak należałoby wypłacić wynagrodzenie, gdyby pracownik miał stała pensję w wysokości 1500zł?
Jestem kierownikiem administracyjnym w zakładzie pracy zatrudniającym ponad 500 osób. Zgodnie z regulaminem pracy wszystkie soboty są dla nas dniami wolnymi od pracy wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Bardzo często zdarza mi się pracować w te dni na polecenie pracodawcy – konieczność przyjęcia materiałów biurowych z hurtowni, dopilnowania przeprowadzanych remontów. Czy za pracę w tym dniu należy mi się jakaś dodatkowa gratyfikacja, czy też – jak twierdzi mój pracodawca – ze względu na zajmowane stanowisko są to godziny niepłatne.

W naszym zakładzie pracy stosowany jest system równoważnego czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym (obecnie trwający okres rozliczeniowy rozpoczął się z dniem 1 stycznia i zakończy się z dniem 31 marca).

Jeden z pracowników wypowiedział umowę o pracę, która rozwiąże się z dniem 29 lutego. Mam problem jak na zakończenie stosunku pracy rozliczyć temu pracownikowi czas pracy. Czy w przypadku niedopracowania obowiązującego wymiaru czasu pracy albo pracy w godzinach nadliczbowych przekraczających normy średniotygodniowe pracodawca powinien zapłacić pracownikowi mimo, iż dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia norm dobowych, pracownik otrzymywał na bieżąco?
« 12


 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245