Badania lekarskie przed rozpoczęciem nauki w szkole branżowej I stopnia

Autor: JZ

Aby podjąć naukę w szkole branżowej I stopnia rodzic ucznia (przedstawiciel ustawowy) albo pełnoletni uczeń musi dostarczyć do tej szkoły zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Jeśli wybrałeś szkołę zawodową, zgłoś się do niej po skierowanie na badanie lekarskie.

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wyda skierowanie na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Lekarz przeprowadza obowiązkowe badania lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1144, ze zm.) określa zakres i tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich.

Zgodnie z przepisami § 4. 1 ww. rozporządzenia lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich, zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz prac wzbronionych młodocianym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie.

Zaświadczenie lekarskie zawiera:

  1. pieczątkę jednostki służby medycyny pracy przeprowadzającej badanie lekarskie;
  2. datę wydania zaświadczenia lekarskiego;
  3. imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  4. kierunek praktycznej nauki zawodu albo kształcenia;
  5. nazwę i adres placówki dydaktycznej, która wydała skierowanie na badania lekarskie;
  6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich;
  7. podpis i pieczątkę lekarza;
  8. datę następnego badania lekarskiego wynikającą z przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
  9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od zaświadczenia lekarskiego.

W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej. W przypadku gdy osoba badana, której zaświadczenie lekarskie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu, który przekazuje je placówce dydaktycznej.

Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie, zgodnie z przepisami § 5 cytowanego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

W świetle z art. 191 k.p. ustawodawca dopuszcza możliwość zatrudniania osób młodocianych  w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonych prac albo na postawie umowy o przygotowanie zawodowe (z art. 206 k.p.).

Brak jest podstaw prawnych do uznania, że zaświadczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań przez uczniów - kandydatów do szkół ponadpodstawowych spełniają wymogi przepisów art. 191 § 1 i art. 201 § 1 Kodeksu pracy i są wystarczające do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym. Dopiero uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, wydanego na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników daje podstawę do zatrudnienia pracownika młodocianego.