Czy w gestii Państwowej Inspekcji Pracy leży sprawdzanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych?

Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), kontrola prawidłowości funkcjonowania zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych wykonywana jest przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Kontrola ta może być również wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.