• RSS
  • Wersja tekstowa
22.01.2020

Czy oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP może być złożone przez pełnomocnika?

W formularzu oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP znajduje się odniesienie do pełnomocnictwa. Ustanowienie pełnomocnika nie jest obowiązkowe. Pracodawca delegujący może wykonywać określone działania związane z delegowaniem pracowników na terytorium RP także przez pełnomocnika, w szczególności np. złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP.

Aby skutecznie działać w imieniu zagranicznego pracodawcy, pełnomocnik powinien dysponować pełnomocnictwem:

  • do realizacji określonej czynności w imieniu mocodawcy, np. złożenia oświadczenia
    o delegowaniu pracownika, albo
  • do reprezentowania pracodawcy wobec polskich organów państwowych, w tym składania oświadczeń takim organom.

Ponadto – w myśl art. 33 § 2 i 3 KPA pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Przepisy nie określają żadnej szczególnej formy tego dokumentu dla czynności jaką jest złożenie oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP lub zawiadomienia o zmianie danych objętych oświadczeniem. Pełnomocnictwo może być udzielone tylko osobie fizycznej (nie ma zatem możliwości udzielenia pełnomocnictwa firmie, czy osobie prawnej, do realizowania określonych czynności w imieniu pracodawcy delegującego).

Pełnomocnik jest obowiązany dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (np. odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez organ prowadzący postępowanie). Ustanowienia pełnomocnika podlega opłacie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej takiej opłacie podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. W myśl przepisów art. 12 ust. 1 i 2 tej ustawy organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia takiego dokumentu.

Mając powyższe na uwadze, a także fakt, że oświadczenie o oddelegowaniu pracownika na terytorium RP wraz z pełnomocnictwem powinny być złożone w Głównym Inspektoracie Pracy z siedzibą przy ul. Barskiej 28/30, 02–315 Warszawa, opłata skarbowa powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy. Na stronie internetowej powyższego Urzędu Dzielnicy został udostępniony numer rachunku dla wpłat z tytułu opłat skarbowych: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zawierającym wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, kwota opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – wynosi 17 zł.

O ile zatem zagraniczny pracodawca delegujący chciałby wykonywać określone czynności przez pełnomocnika (np. złożyć oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP) wraz z dokumentem samego oświadczenia winno być do Państwowej Inspekcji Pracy dostarczone pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu pracodawcy delegującego, wskazujące na zakres jej umocowania oraz dowód uiszczenia opłaty z tytułu ustanowienia pełnomocnika.