• RSS
  • Wersja tekstowa
22.01.2020

Czy agencja pracy tymczasowej powinna posiadać odrębny certyfikat marszałka województwa?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności art. 18i ust. 1 tej ustawy, ustalają obowiązek posiadania odrębnego certyfikatu uprawniającego do świadczenia usług pracy tymczasowej, również przez podmioty z UE/EOG i Szwajcarii i osobnego certyfikatu uprawniającego do świadczenia pozostałych trzech usług agencji zatrudnienia, czyli pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

Zgodnie z art. 18i ust 2 ustawy certyfikat powinien zawierać następujące dane:

  • nazwę podmiotu;
  • adres siedziby podmiotu;
  • numer w rejestrze;
  • określenie rodzaju świadczonych usług:

- pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego albo

- pracy tymczasowej;

  • datę dokonania wpisu do rejestru w zakresie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego albo pracy tymczasowej;
  • datę dokonania pierwszego wpisu do rejestru w przypadku wydania nowego certyfikatu z powodu zmiany oznaczenia podmiotu lub adresu siedziby podmiotu.