• RSS
  • Wersja tekstowa
22.01.2020

Na podstawie jakich dokumentów agencja pracy tymczasowej ustala łączny okres wykonywania pracy tymczasowej w celu zapewnienia przestrzegania maksymalnych okresów wykonywania pracy tymczasowej?

Obowiązkiem agencji pracy tymczasowej, wyrażonym w art. 11a ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, przed zawarciem umowy z osobą ubiegającą się o pracę, jest sprawdzenie i ustalenie łącznego okresu wykonywania pracy tymczasowej
u danego pracodawcy użytkownika, zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych - na podstawie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów, wymienionych w art. 11b ustawy.

Z obowiązkiem agencji zatrudnienia skorelowany został obowiązek kandydatów do pracy tymczasowej, określony w art. 11b ustawy, zgodnie z którym osoba, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę albo umowy prawa cywilnego, przedkłada agencji pracy tymczasowej świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę oraz składa pisemne oświadczenie lub przedkłada zaświadczenia potwierdzające okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy prawa cywilnego.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie tymczasowe powinny przedłożyć dokumenty
z okresu 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy użytkownika.