• RSS
  • Wersja tekstowa
21.01.2020

Czy cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

Zgodnie z § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę zezwoleń na pracę uzyskiwać nie muszą cudzoziemcy będący absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych.

 

W polskim systemie edukacji (który jest aktualnie w trakcie przeorganizowania w związku z wygaszaniem gimnazjów) szkoła policealna, jako placówka przeznaczona dla absolwentów szkół średnich (liceów i techników), należy wraz z tymi szkołami do grupy szkół ponadgimnazjalnych (według obecnej terminologii – w związku z treścią art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – są to szkoły ponadpodstawowe).

 

Cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zatem zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium RP. Nie musi on również posiadać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy na podstawie art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoły i placówki mogą być publiczne albo niepubliczne. Również szkoły policealne mogą mieć charakter publiczny albo niepubliczny, co wynika z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f powołanej ustawy.

Szkoły niepubliczne mogą być zakładane przez osoby fizyczne i osoby prawne. Do założenia takiej szkoły wymagany jest wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, której zadania wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa (art. 29 ust. 3 i art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Właściwość rzeczowa konkretnego organu wynika, co do zasady, z przypisania zadań oświatowych do szczebla jednostek samorządu terytorialnego właściwych do prowadzenia poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek. W przypadku szkół ponadpodstawowych, w tym policealnych, prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych należy do powiatów (miast na prawach powiatów).

Informacje o konkretnej szkole można znaleźć na stronach internetowych Centrum Informatycznego Edukacji (będącego jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji Narodowej), na których zamieszczono Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych https://rspo.men.gov.pl/ lub na stronach właściwego kuratorium oświaty.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej – niezależnie od tego, czy jest to szkoła publiczna, czy niepubliczna (wpisana do właściwego rejestru) – jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla obowiązywania tego zwolnienia nie ma również znaczenia, czy nauka w szkole policealnej odbywała się w formie stacjonarnej, czy zaocznej (weekendowej itp.).

Cudzoziemiec korzysta z prawa do wykonywania pracy bez zezwolenia we wszystkich podmiotach na terytorium Polski, bez względu na specjalność (branżę), w której podejmuje pracę (nie musi ona mieć związku z kierunkiem ukończonej szkoły policealnej).

Powyższe uprawnienie cudzoziemca ma charakter bezterminowy (chyba, że w przyszłości uległyby zmianie przepisy).

 

Obcokrajowiec musi odpowiednio udokumentować swoje uprawnienie do świadczenia pracy bez zezwolenia na pracę, przedkładając podmiotowi powierzającemu pracę świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Z obowiązujących przepisów wynika, że absolwentem szkoły policealnej jest osoba, która otrzymała świadectwo ukończenia takiej szkoły. Nie musi ona natomiast zdawać egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie i posiadać dyplomu potwierdzającego te kwalifikacje. Stanowisko takie znajduje uzasadnienie w treści art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, w myśl którego ukończenie szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie.