• RSS
  • Wersja tekstowa
22.01.2020

Co należy zrobić w przypadku, gdy cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pracę nie podjął zatrudnienia w podmiocie, który wnioskował o wydanie zezwolenia?

W myśl art. 88i pkt 5-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi (pracodawcy) spoczywa obowiązek pisemnego powiadomienia w terminie 7 dni wojewody, który wydał zezwolenie na pracę danego cudzoziemca, o następujących okolicznościach:

  • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
  • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
  • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem, o którym mowa w art. 120 ust. 6 powołanej ustawy, podlegającym karze grzywny od 100 do 5.000 zł. Grzywnę nakłada inspektor pracy w postaci mandatu karnego (do 2.000 zł) lub – ponad tę kwotę – właściwy sąd na podstawie wniosku o ukaranie skierowanego przez inspektora, w związku z wynikami przeprowadzonej kontroli.

 

Wojewoda uchyla wydane zezwolenie na pracę, jeżeli cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę lub przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące (art. 88k ust. 1 pkt 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 88k ust. 4 tej ustawy, zezwolenia nie uchyla się, gdy wojewoda otrzymał od podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi pisemne powiadomienie o powyższych faktach, określające okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz:

1) przyczynę niepodjęcia pracy lub

2) przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy.