Czy okres urlopu wychowawczego trwający ponad 8 lat może być wliczony nauczycielce do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r, nr 97 poz. 674 ze zm./ nauczyciel za wieloletnią pracę otrzymuje nagrodę jubileuszową Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418).

Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, podlegające z mocy odrębnych przepisów wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Do innych okresów niż okresy pracy zalicza się w szczególności:

 • urlop macierzyński,
 • urlop wychowawczy,
 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w szkole zatrudniającej go w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje po nabyciu przez nauczyciela prawa do nagrody, co następuje w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

Tak więc okres przebywania na urlopie wychowawczym w wymiarze ponad 8 lat będzie wliczony do pracowniczego stażu pracy, od którego uzależnione jest prawo i wysokość nagrody jubileuszowej.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner222263
 • banner221865
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner218245