• RSS
  • Wersja tekstowa

Czy nauczycielowi posiadającemu ponad 20 letni staż pracy należy wypłacać dodatek za wysługę lat w dwóch szkołach, w których jest równocześnie zatrudniony w wymiarze 12/18 i 10/18?

W myśl art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy.

Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U nr 22 poz.181 ze zm.).

W myśl § 7 tego rozporządzenia do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za staż pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania tego stosunku. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest również nauczycielom zatrudnionym w wymiarze niższym niż ½ etatu.

W przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony jest równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające go do dodatku ustala się odrębnie. Oznacza to więc, że nauczyciel może otrzymać dodatek za wysługę lat we wszystkich szkołach, w których jest zatrudniony, pod warunkiem jednak, że jego łączny wymiar zatrudnienia we wszystkich szkołach nie przekracza obowiązującego wymiaru - (§ 7 ust. 3 w/w rozporządzenia).

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Natomiast do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

W przypadku, gdy nauczyciel pozostaje w dwóch stosunkach pracy, których wymiar przekracza obowiązujące nauczyciela pensum prawo do dodatku za wysługę lat należy ustalić odrębnie dla każdego stosunku pracy, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 wymienionego rozporządzenia.
W praktyce może to oznaczać, że w jednej placówce nauczyciel będzie miał Pan prawo, a w innej nie nabędzie Pan prawa do tego dodatku, gdyż nie spełnione zostaną wymogi określone w art. 33 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 7 w/w rozporządzenia.