• RSS
  • Wersja tekstowa

Czy dyrektor szkoły korzystający ze zniżki godzin może pracować w godzinach ponadwymiarowych, jak też godzinach doraźnych zastępstw?

Zgodnie z art.42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole realizują zajęcia w obniżonym wymiarze w stosunku do obowiązującego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Wymiar zniżki zależy od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Zgodnie z art. 42a ust 3 w/w ustawy nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych. Zakaz ten nie dotyczy jednak dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.

Dyrektor szkoły wykonując obowiązki określone w art. 36 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty /Dz.U z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm./ może również realizować, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, pracę w godzinach doraźnych zastępstw.