• RSS
  • Wersja tekstowa

W jakich przypadkach nauczyciel może być przeniesiony w stan nieczynny?

Przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w art. 20 przewidują możliwość przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny w ściśle określonych przypadkach. Ma to miejsce w razie częściowej likwidacji albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Dyrektor szkoły w takich przypadkach rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub, na jego wniosek, przenosi go w stan nieczynny . Przepis ten dotyczy zarówno nauczycieli mianowanych jak również zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2002 r. I PKN 214/01.

Nauczyciel, którego dyrektor przeniósł w stan nieczynny pozostaje przez okres 6 miesięcy pracownikiem szkoły. W tym czasie nie świadczy on pracy i otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz przysługują mu wszystkie świadczenia pracownicze. Po upływie okresu stanu nieczynnego stosunek pracy wygasa.

Dyrektor ma obowiązek przywrócenia do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości ponownego podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres na który została zawarta umowa w tej placówce na tym samym lub innym stanowisku pod warunkiem, że nauczyciel ten posiada wymagane kwalifikacje. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

Karta Nauczyciela dopuszcza możliwość podjęcia pracy przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w pełnym lub nie pełnym wymiarze zajęć, jednak okres tej pracy nie może być dłuższy niż okres stanu nieczynnego.

Z tytułu tego zatrudnienia nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.