• RSS
  • Wersja tekstowa

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach feryjnych stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych?

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej określa ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.) a w sprawach w niej nieuregulowanych również Kodeks pracy art. 152-173.

W zależności od typu placówki - feryjna bądź nieferyjna obowiązują odmienne zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom.

Urlop wypoczynkowy nauczycielom zatrudnionym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe przysługuje w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Prawo do pierwszego urlopu nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów w każdym następnym roku kalendarzowym.

Urlop nauczycieli zatrudnionych w szkołach tzw. feryjnych obejmuje wszystkie dni tygodnia tj. niedziele, święta oraz dni wolne od pracy (liczony jest więc w tygodniach).

Z uwagi na organizację pracy szkoły nauczyciele mogą być zatrudniani również na podstawie umów na czas określony. Urlop wypoczynkowy tym nauczycielom udzielany jest na podstawie Karty Nauczyciela zgodnie z którą nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Natomiast nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

Problematyka urlopów wypoczynkowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych została wyczerpująco uregulowana w Karcie Nauczyciela i dlatego do nich nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy.

Nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których w organizacji pracy nie są przewidziane ferie szkolne (np. przedszkole, dom dziecka) przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni roboczych niezależnie od lat pracy i poziomu wykształcenia. Pozostałe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach nieferyjnych określa Kodeks pracy.