• RSS
  • Wersja tekstowa

Czy nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z orzeczeniem lekarza stwierdzającym niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy przysługują dwie odprawy pieniężne, jeżeli podjął decyzję o przejściu na emeryturę?

Zgodnie z art. 23  ust. 1 pkt 3  ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy  stosunek pracy z tym nauczycielem ulega rozwiązaniu.

Jak wynika z art. 28 ust. 1 tej ustawy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, której wysokość nie może przekroczyć jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Przepisy Karty Nauczyciela przewiduje ponadto możliwość wypłaty odprawy w art. 87 ust. 1, ale przepis ten dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy nauczyciel przechodzi na emeryturę.

Jeżeli więc powodem rozwiązania stosunku pracy jest niezdolność nauczyciela do wykonywania pracy, to fakt podjęcia przez nauczyciela decyzji o skorzystaniu ze świadczenia emerytalnego nie powoduje - w tym przypadku - zmiany trybu rozwiązania stosunku pracy.

Tak więc nauczyciel ma prawa do odprawy pieniężnej zgodnie z art. 28 ust. 1 Karty Nauczyciela, nie przysługuje natomiast  odprawa przewidziana w art. 87 Karty.