• RSS
  • Wersja tekstowa

Podstawowe zagadnienia związane z zasadami i realizacją kontroli wykonania obowiązków wynikających z ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Art. 10h zawarty w rozdziale 5 ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076 z późn. zm.) stanowi, że: "kontrolę wykonywania przez świadczeniodawcę obowiązku, o którym mowa w art. 10d i art. 10g, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 5 89) ". Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu "w przypadku stwierdzenia naruszenia przez świadczeniodawcę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 10d i 10g, Państwowa Inspekcja Pracy wydaje, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym w nakazie terminie. "

Następnie, art. 10i ust. 1. stanowi że: "kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 10d lub 10g, nie przekazuje środków na wynagrodzenia w sposób określony w tym przepisie, podlega karze grzywny". Dalej w ust. 2 czytamy: "ściganie wykroczenia o którym mowa w ust.1, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy".

Z kolei zgodnie z art. 67b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), kontrolę wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 59a ustawy przeprowadza podmiot, który utworzył zakład oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Zgodnie z art. 70j ust. l ustawy, "kierownik spzoz który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 59a, nie przekazuje środków na wzrost wynagrodzeń, w sposób określony w tym przepisie, podlega karze grzywny". Dalej, w ust. 2 czytamy: "ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. l, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy".

1. Czy ustawa z 22 lipca 2006 r. znajduje zastosowanie do wszystkich świadczeniodawców, którzy posiadają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?

2. Czy art. 59a ustawy o zoz znajduje zastosowanie do osób zatrudnionych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej?

3. Co obejmuje katalog obowiązków, których niedopełnienie stanowi wykroczenie?

4. W jakim trybie powinien zostać dokonany wzrost wynagrodzeń. Kiedy świadczeniodawca / kierownik spzoz może samodzielnie podjąć decyzję o sposobie rozdysponowania środków finansowych na podwyżki?

5. Czy w świetle przepisów ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń środki finansowe, uzyskane z tytułu wzrostu kwoty zobowiązania, powinny być w roku 2008 i latach następnych przeznaczane przez świadczeniodawców na wynagrodzenia zasadnicze, czy także na inne składniki, np. premie uznaniowe, dodatki stażowe, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe itp., bez podwyższania wynagrodzenia zasadniczego (co oznacza zatem sformułowanie "na wynagrodzenia zasadnicze wraz z innymi składnikami i pochodnymi od tych wynagrodzeń")?

6. Czy ustawodawca w art. 59a ustawy o zoz określił, w jakiej formie powinien nastąpić wzrost wynagrodzenia osób zatrudnionych w spzoz?

7. Czy do uzgodnień przeprowadzonych w trybie art. 5 ust. 4-6 ustawy o przekazaniu środków finansowych / art. 59a ust. 2-4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dopuszczalne jest stosowanie art. 91 Kodeksu pracy umożliwiającego zawarcie porozumienia o zawieszeniu stosowania innych niż powszechnie obowiązujące przepisów prawa pracy?

8. Czy kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może być beneficjentem wzrostu wynagrodzeń z tytułu ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń?

9. Od którego momentu następuje naruszenie obowiązku wskazanego w art. 10d i 10g ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń / w art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Czy decydujące znaczenie ma czynność formalna (np. zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi) czy faktyczna (wypłata wynagrodzeń na rzecz pracowników)?

10. Czy w związku z brzmieniem art. 67b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Państwowa Inspekcja Pracy obejmuje kontrolą wszystkie kontrakty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia?

11.Jak ustalić kwotę wzrostu zobowiązania, o której mowa w art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, czy w tym zakresie można wystąpić do NFZ o przekazanie informacji?

12.Co oznacza sformułowanie zawarte w art. 10 ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń: "środki finansowe uzyskane" - faktycznie przekazane świadczeniodawcom przez NFZ czy wynikające z zawartych umów kontraktowych?

13. Czy wymóg uzgodnień przewidziany w art 5 ust. 4-6 ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń dotyczy tylko środków na wynagrodzenia pracowników, czy też części środków przeznaczonych dla osób fizycznych lub wspólników spółek prowadzących takie zakłady oraz środków przeznaczonych dla osób udzielających świadczeń na podstawie innej niż umowa o pracę. Czy świadczeniodawca może sam wyodrębnić część środków przeznaczonych dla osób fizycznych lub wspólników spółek prowadzących takie zakłady oraz środków przeznaczonych dla osób udzielających świadczeń na podstawie innej niż umowa o pracę?