• RSS
  • Wersja tekstowa

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma prawo zaprzestać wypłacania pracownikom ustawowej podwyżki wynagrodzeń przyznanej w 2001 i 2002 r.?

Zgodnie z przepisami art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995r. nr 1 poz.2 z późn. zm.) pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przysługiwał od dnia 1 stycznia 2001 r. przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie niższy niż 203 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy łącznie ze skutkami wzrostu wszystkich składników wynagrodzenia.

Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika w roku 2002, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, łącznie ze skutkami wzrostu wszystkich składników wynagrodzenia, nie mógł być niższy, niż kwota ustalona według wzoru zamieszczonego w ustawie.

W myśl orzeczeń Sądu Najwyższego (uchwała SN z dnia 10 stycznia 2002r. w sprawie III ZP 32/01 (OSNAP 2002/10/220) oraz postanowienie z dnia 24 września 2003r. w sprawie SN III PZP 9/03 (Wokanda 2004/2/28)) - art. 4a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców ma na tle pozostałych jej przepisów szczególny charakter i stanowi źródło indywidualnych roszczeń pracowniczych.

Wielu pracodawców wypłaciło podwyższone wynagrodzenia w 2001 i 2002, jednakże część z nich w 2003 lub 2004r. zaprzestała dalszego wypłacania podwyższonych kwot.

Wynagrodzenie, zwiększone w 2001 i 2002 r. o kwoty wynikające z ustawy, powinno być wypłacane nie tylko w 2001 czy 2002r., ale także w latach następnych. Stanowisko to potwierdziła uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt II PZP 7/04) stwierdzająca, że przejściowy charakter regulacji art. 4a ust.1 i ust.2 ustawy nie dotyczy wysokości wynagrodzenia ukształtowanej w wyniku wzrostu przewidzianego w tych przepisach. W ustnym uzasadnieniu SN stwierdził, że ogólna kwota 313,23 zł. to nie dodatek do pensji, który przestaje być wypłacany po dwóch latach. To wzrost wynagrodzenia, który nie może być zniweczony z dniem 1 stycznia 2003r.

Poczynając od 2003 r. wynagrodzenia pracowników zakładów opieki zdrowotnej powinny być kształtowane na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie.