• RSS
  • Wersja tekstowa

Czy po wejściu Polski do Unii Europejskiej w zakładach opieki zdrowotnej nadal mogą być stosowane dyżury medyczne według zasad określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej?

Należy się liczyć z tym, że lekarze wystąpią z roszczeniami o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

W związku z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej, polski ustawodawca jest obowiązany dostosowywać prawo krajowe do prawa unijnego, zawartego w dyrektywach. Dotyczy to m.in. wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej w związku z treścią dyrektywy nr 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy i dyrektywy nr 2000/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2000r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/104/WE.

Do czasu ewentualnej zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – obowiązuje przepis art. 32j ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 498 z późn. zm.), który stanowi, że czasu pełnienia dyżurów lekarskich nie wlicza się do czasu pracy. Za czas pełnienia dyżuru przysługuje odrębne wynagrodzenie.

Przy organizowaniu dyżurów lekarskich należy uwzględniać przepisy art. 132 i 133 Kodeksu pracy gwarantujące każdemu pracownikowi prawo do codziennego i cotygodniowego odpoczynku, a w przypadku niezapewnienia w prawem przewidzianych okolicznościach ustalonych norm odpoczynku, gwarantujące równoważny czas odpoczynku w okresie rozliczeniowym.

Dyrektywy Unii Europejskiej są adresowane do władz państwowych, wyznaczają one cel i kierunek rozwiązań prawnych, w jakim powinno zmierzać ustawodawstwo krajów członkowskich. W zasadzie Dyrektywy nie mogą być bezpośrednią podstawą do dochodzenia roszczeń przed organami wymiaru sprawiedliwości, jednakże z uwagi na opieszałość niektórych krajów w dostosowywaniu ustawodawstwa krajowego do celów określonych w dyrektywach, Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że w takich przypadkach obywatele mają prawo bezpośredniego odwoływania się do sądów krajowych. Pogląd ten jest krytykowany przez Trybunały Konstytucyjne niektórych krajów członkowskich, szczególnie Niemiec i Francji.

Jeżeli w obecnym stanie prawnym lekarze wystąpią z roszczeniami o zapłatę za dyżury jak za pracę w godzinach nadliczbowych, sprawy będą rozstrzygane przez sądy pracy.