• RSS
  • Wersja tekstowa

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez okres 6 miesięcy. Bezpośrednio po zakończeniu tej umowy zaproponowano pracownikowi kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na czas określony na 2 lata.

► Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez okres 6 miesięcy. Bezpośrednio po zakończeniu tej umowy zaproponowano pracownikowi kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na czas określony na 2 lata. Podczas trwania pierwszej umowy pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego. Czy po zakończeniu tej umowy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent, czy też może udzielić pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy?

W przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części, a dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, przepis art.171 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego.

Jednakże Kodeks pracy przewiduje możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Od 29 listopada 2002 r., w myśl przepisu art.171 § 3 Kodeksu pracy, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego przysługującego w razie niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Należy podkreślić, że niedopuszczalne jest natomiast zawarcie pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą porozumienia o wypłacie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego – i tym samym zwolnienie pracodawcy z obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego w naturze – w trakcie trwania stosunku pracy, gdy nie dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Zatem, w opisanej sytuacji pracodawca może udzielić pracownikowi należnego urlopu w trakcie trwania kolejnej umowy pod warunkiem, że strony tak postanowią.