• RSS
  • Wersja tekstowa

W jaki sposób powinien zostać udzielony dodatkowy urlop pracownikowi, będącemu osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, jeżeli nabywa on do niego prawo 5 marca 2012 r., a 30 marca ustaje stosunek pracy? Pracownik ten ma 20-letni staż pracy.

Kwestie związane z uprawnieniami pracowniczymi osób niepełnosprawnych regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami art. 5 pkt 2 ww. ustawy orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a o częściowej niezdolności do pracy, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (art. 5 pkt 3 ww. ustawy).

Jak wynika z przepisów art. 19 przytoczonej na wstępie ustawy osobie zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Jednakże dodatkowy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Wspomniana na wstępie ustawa o rehabilitacji nie reguluje natomiast spraw związanych z nabywaniem prawa do kolejnych urlopów dodatkowych, zasad ich wykorzystywania itp.

Zgodnie z art. 66 ww. ustawy, w sprawach tych stosuje się przepisy Kodeksu pracy, zatem w przypadku kiedy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.

Mając na uwadze przedstawione wyżej wyjaśnienia, należy stwierdzić, że w sytuacji kiedy pracownik nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni w dniu 5 marca 2012 r., ale w dniu 30 marca 2012 r. dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, pracodawca powinien udzielić mu urlopu w wymiarze proporcjonalnym, oddzielnie ustalając wymiar "normalnego" i dodatkowego urlopu, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia:

- 26 dni x 3/12 = 7 dni,

- 10 dni x 3/12 = 3 dni.

Łącznie pracownikowi przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.