• RSS
 • Wersja tekstowa
28.09.2020

Prewencja wypadkowa

: Program Prewencja Wypadkowa

 

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy każdego roku ponad 2,3 miliona osób ponosi śmierć w miejscu pracy, wskutek wypadku lub choroby zawodowej. Konsekwencją wypadków jest nie tylko cierpienie poszkodowanych i ich rodzin, to również wymierne straty ekonomiczne. Jeśli już wypadek miał miejsce warto wyciągnąć z tego właściwe wnioski by zapobiec kolejnym w przyszłości.

 

Informacja o programie

 

Program prewencyjny służy redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach, w których odnotowano wypadki przy pracy, poprzez:

 • wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy – jako skutecznego narzędzia prewencji wypadkowej w zakładach,
 • zaangażowanie kierownictwa i pracowników w ocenę ryzyka zawodowego, planowanie i realizację działań zmniejszających ryzyko zawodowe oraz monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochrony.
 • zwrócenie uwagi na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, w tym na relację kosztów ubezpieczeniowych oraz kosztów wypadków przy pracy do nakładów na bezpieczne warunki pracy;
 • upowszechnianie problematyki zarządzania bhp w ramach współpracy z partnerami społecznymi, organami nadzoru nad warunkami pracy, stowarzyszeniami branżowymi, organami samorządu terytorialnego i administracji publicznej, ekspertami, placówkami naukowo-badawczymi.

 

Jak działa program?

 

Do udziału w programie są zapraszani głównie pracodawcy prowadzący przedsiębiorstwa działające w branżach o podwyższonym wskaźniku wypadkowości oraz takie, w których w ostatnich latach miała miejsce zwiększona liczba wypadków przy pracy. Udział w programie jest dobrowolny i polega na przeprowadzeniu przez uczestników samokontroli pod kątem zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

 Cztery kroki:

 

 1. Krok 1: Zgłoszenie. Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Możesz to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).
 2. Krok 2: Szkolenie. Szkolenia organizowane są przez Okręgowe Inspektoraty Pracy. Podczas szkolenia koordynator programu przekaże wiedzę: (lista)
  • jak korzystać z Listy kontrolnej z komentarzem,
  • jak przeprowadzić analizę wypadków przy pracy, które miały miejsce w Twojej firmie,
  • jak prawidłowo dokonać oceny ryzyka zawodowego,
  • jak skorzystać z ankiety specjalistycznej służącej do rejestracji i weryfikacji działań naprawczych przeprowadzonych w firmie.
 3. Krok 3: Działania korygujące w zakładzie pracy. W tym etapie, na podstawie zdobytej wiedzy, przeprowadzasz działania korygujące w swojej firmie. Podjęte działania dokumentujesz w ankiecie specjalistycznej otrzymanej podczas szkolenia, którą odsyłasz do Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Działania korygujące realizowane są w trzech blokach:

 1. Ocena ryzyka zawodowego:
  • zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego,
  • identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku,
  • oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia,
  • wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia,
  • realizacja zaplanowanych działań korygujących lub zapobiegawczych,
  • poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą (przed zaistnieniem wypadku),
  • uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku.
 2. Dokumentacja powypadkowa: 
  • wystąpienie wypadków przy pracy w ostatnich 5 latach,
  • wdrożenie na stanowiskach pracy koniecznych środków zmniejszających ryzyko wynikające z zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków (w odniesieniu do wypadków zastałych w okresie kontrolnym),
  • ocena prawidłowości ustalonych środków profilaktycznych po wypadkach analizowanych w okresie kontrolnym, w przypadku gdy w bieżącej kontroli wskazano powtarzające się okoliczności, przyczyny, maszyny, prace lub miejsca,
  • ocena prawidłowości wdrożonych środków profilaktycznych po wypadkach o powtarzających się okolicznościach, przyczynach, maszynach, pracach lub miejscach (zaistniałych w okresie kontrolnym).
 3. Spójność postępowania powypadkowego i oceny ryzyka zawodowego: 
  • uwzględnienie w uaktualnianym dokumencie oceny ryzyka środków i wniosków profilaktycznych ustalonych w protokole powypadkowym (spójność środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego);
  • spójność wdrożonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego.
 1. Krok 4: Audyt. Inspektor pracy oceni stopień realizacji założeń programu prewencyjnego. Kontrola audytowa nie ma charakteru represyjnego.

 

Bezpłatne materiały

 

Materiały informacyjno-szkoleniowe opracowane jako pomoc dla uczestników programu, które ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie:

 

Karta zgłoszenia

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prześlij do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy

Pobierz kartę zgłoszenia do programu „Prewencja wypadkowa”

 

 Kontakt

 

W sprawie realizacji programu prosimy o kontakt z właściwym Okręgowym Inspektoratem Pracy. Adresy można znaleźć na stronie Głównej PIP.

 Przejdź do danych teleadresowych Okręgowych Inspektoratów Pracy