02.04.2019 Artykuł archiwalny

Działania kontrole PIP w oświacie

Zgodnie z planem pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r. zatwierdzonym przez Radę Ochrony Pracy kontroli poddane zostaną m.in. publiczne placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze). Inspektorzy sprawdzą umowy okresowe zawarte z nauczycielami, wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, fundusz socjalny. Państwowa Inspekcja Pracy nie planuje dodatkowych nadzwyczajnych działań kontrolnych w związku z trwającym protestem w sektorze oświaty dotyczących m.in. przestrzegania zapisów ustawy  z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U z 2019 r., poz. 174). Zagadnienia te będą natomiast weryfikowane w czasie planowych działań kontrolnych i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości polegających np. na niezgłoszeniu sporu zbiorowego do właściwego okręgowego inspektora pracy będą podejmowane stosowne działania.

Przypominamy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r., poz.174) „pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.” Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Przepis ten obejmuje także niezawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego właściwego okręgowego inspektora pracy.  
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098