Informacja nt. przestrzegania przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń za rok 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 r.

  • Spadek liczby podmiotów (o ok. 13,2%), u których stwierdzono niewypłacenie pensji - z 3 002 w 2013 r. do 2 603 w 2014 r.; spadek (o 21,6%) liczby przypadków* niewypłacenia pensji w skontrolowanych zakładach ze 106,2 tys. do 83,3 tys.
  • Spadek - o 12,6% - kwoty niewypłaconych należności z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń wskazanych w decyzjach inspektorów pracy: ze 196,1 mln zł do 171,4 mln zł.
  • Jednocześnie spadła (o ponad 6%) liczba podmiotów, u których inspektorzy pracy ujawnili różnego rodzaju naruszenia przepisów w sferze wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących za pracę z 16,6 tys. do 15,6 tys.
  • Zastosowane sankcje w związku z naruszeniami przepisów dot. wypłaty wynagrodzeń i innych należności:

Liczba nałożonych mandatów

5,6 tys. w 2013 r.                                  5,5 tys. w 2014 r.

Liczba zastosowanych środków wychowawczych

3,4 tys. w 2013 r.                                  3,5 tys. w 2014 r.

Liczba wniosków o ukaranie skierowanych przez inspektorów pracy do sądu

1 470 w 2013 r.                          1 186 w 2014 r.

 

Wg stanu na dzień 6.03. 2015 r., w wyniku realizacji przez pracodawców decyzji, wniosków w wystąpieniach i poleceń ustnych wydanych przez inspektorów pracy, wyegzekwowano na rzecz poszkodowanych pracowników prawie 102,5 mln złotych (dane wstępne!).

 

Ogółem, w 2014 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 90,1 tys. kontroli (w 2013 r. – 89,8 tys.). W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami (zarówno w obszarze prawnej ochrony pracy, legalności zatrudnienia, jak i bhp) nałożyli 19,5 tys. mandatów, zastosowali 16,9 tys. środków wychowawczych, skierowali 3,3 tys. wniosków do sądu – (w 2013 r. – odpowiednio: 19 tys., 16,1 tys., 3,8 tys.).

 

*liczba przypadków to w przybliżeniu liczba pracowników