• RSS
  • Wersja tekstowa
16.04.2018 Artykuł archiwalny

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI POLSKICH SZKÓŁ POLICEALNYCH

Zgodnie z § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemcy będący absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych.

W polskim systemie edukacji (który jest aktualnie w trakcie przeorganizowania w związku z wygaszaniem gimnazjów) szkoła policealna, jako placówka przeznaczona dla absolwentów szkół średnich (liceów i techników), należy wraz z tymi szkołami do grupy szkół ponadgimnazjalnych.

Cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zatem zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium RP. Nie musi on również posiadać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy na podstawie art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, szkoły i placówki mogą być publiczne albo niepubliczne. Również szkoły policealne mogą mieć charakter publiczny albo niepubliczny, co wynika z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f powołanej ustawy.

Szkoły niepubliczne mogą być zakładane przez osoby fizyczne i osoby prawne. Do założenia takiej szkoły wymagany jest wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, której zadania wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa (art. 29 ust. 3 i art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Właściwość rzeczowa konkretnego organu wynika, co do zasady, z przypisania zadań oświatowych do szczebla jednostek samorządu terytorialnego właściwych do prowadzenia poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek. W przypadku szkół ponadpodstawowych, w tym policealnych, prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych należy do powiatów.

Informacje o konkretnej szkole można znaleźć na stronach internetowych Centrum Informatycznego Edukacji (będącego jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji Narodowej), na których zamieszczono Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych https://rspo.men.gov.pl/ lub na stronach właściwego kuratorium oświaty.

Podsumowując, należy stwierdzić, że cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej – niezależnie od tego, czy jest to szkoła publiczna, czy niepubliczna (wpisana do właściwego rejestru) – jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla obowiązywania tego zwolnienia nie ma również znaczenia, czy nauka w szkole policealnej odbywała się w formie stacjonarnej, czy zaocznej.

Cudzoziemiec musi odpowiednio udokumentować swoje uprawnienie do świadczenia pracy bez zezwolenia na pracę, przedkładając podmiotowi powierzającemu pracę świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Podmiot ten powinien dysponować kopią ww. dokumentu w celu jej przedłożenia organom kontrolnym (w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej).