16.04.2018 Artykuł archiwalny

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW BĘDĄCYCH STUDENTAMI STUDIÓW STACJONARNYCH ODBYWANYCH W POLSCE

Zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemcy będący studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

            W myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 i 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, studia wyższe to: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia; studia stacjonarne (dawniej studia dzienne) to: forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

Cudzoziemiec, będący studentem studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę niezależnie od tego, czy studiuje na uczelni publicznej, czy niepublicznej.

Uwaga!

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę nie obejmuje cudzoziemców będących studentami studiów niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych itp.).

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner178526
 • banner177694
 • banner175199
 • banner222263
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222