Pomocnik rolnika przy zbiorach to nie pracownik

Już przy tegorocznych zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu ziół i roślin zielarskich, rolnicy powinni zatrudniać osoby, które ich wspomagają na podstawie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej - umowy o pomocy przy zbiorach. Pomocnik powinien być zgłoszony do ubezpieczenia społecznego.

18 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Celem nowelizacji jest m.in. uregulowanie zagadnień związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocnika rolnika przy zbiorach.

Ustawa wprowadza nowy rodzaj umowy  cywilnoprawnej - umowy o pomocy przy zbiorach. Celem nowych przepisów jest wyeliminowanie zatrudnienia na czarno osób dorywczo pomagających rolnikom, z także zawierania z nimi umów o dzieło, które nie oddają charakteru pracy, jaką jest pomoc przy zbiorach. Zgodnie z ustawą wykonywanie czynności przez osobę będąca stroną takiej umowy nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W zakresie nieuregulowanym w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Co więcej, do wynagrodzenia pomocnika rolnika nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich. Łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym. Przed podpisaniem umowy pomocnik rolnika powinien złożyć deklarację o liczbie dni w danym roku przez jakie będzie świadczył pomoc. Każdej ze stron umowy o pomoc przy zbiorach przysługuje prawo jej wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym została wypowiedziana, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

Rolnik powierzający pracę pomocnikowi ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie narzędzia niezbędne do pomocy przy zbiorach. Ponadto pomocnik podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu chorobowemu, macierzyńskiemu i wypadkowemu. Obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie  pomocnika do ubezpieczenia społecznego oraz opłacenie składki należnej za dany miesiąc.  Zgłoszenia do ubezpieczenia należy dokonać  w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż przed upływem okresu na który została zawarta.