27.06.2018 Artykuł archiwalny

Wyniki kontroli w sklepach należących do sieci Żabka

Okręgowe inspektoraty pracy przeprowadziły w maju 2018 r. kontrole sklepów należących do sieci Żabka, by sprawdzić czy powierzają one pracę pracownikom lub innym zatrudnionym w dni objęte zakazami, powołując się przy tym na status placówki pocztowej.

Inspektorzy pracy ustalili, że nie wszystkie placówki wytypowane do kontroli były otwarte w niedziele. Spośród tych, które w tym dniu prowadziły działalność handlową, tylko część powoływała się na posiadanie statusu placówki pocztowej, zaś w pozostałych handel prowadzony był przez przedsiębiorców lub członków ich najbliższej rodziny. Część sklepów korzystała też z innych wyłączeń, gdy przeważająca działalność polega np. na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych.

Ponieważ powoływanie się na posiadanie statusu placówki pocztowej budziło istotne wątpliwości (np. ze względu na znikomą, lub niektórych przypadkach zerową, skalę odbioru paczek) inspektorzy pracy - nie będąc uprawnionymi do przesądzania czy daną placówkę handlową można uznać za placówkę pocztową – kierowali do sądów wnioski o ukaranie. Na dzień 30 maja skierowano 64 wnioski, w przygotowaniu jest kolejnych 50.

W jednym przypadku pracodawca przyjął mandat w kwocie 1500 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez OIP pracodawczyni „nie chciała, żeby kierować wniosek o ukaranie”), zaś w jednym wyraził gotowość przyjęcia mandatu (przy czym OIP sygnalizuje problem z zakończeniem kontroli, ze względu na stan zdrowia pracodawcy).

Do dnia 14 czerwca zapadło 6 wyroków nakazowych, uznających obwinionych winnymi popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Od wyroków tych wniesiono sprzeciwy.

Ponadto w jednym przypadku sąd odmówił wszczęcia postępowania stwierdzając, że franczyzobiorca powinien być traktowany jako placówka pocztowa.

W innym przypadku sąd zwrócił wniosek celem uzupełnienia postępowania dowodowego, sugerując, że jeżeli franczyzobiorcę łączy umowa z operatorem pocztowym, powinien zostać uznany za placówkę pocztową i korzysta z wyłączenia spod zakazu handlu.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zakaz handlu nie dotyczy placówek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.). Z kolei stosownie do art. 3 pkt 15 Prawa pocztowego placówka pocztowa jest jednostką organizacyjną operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Wnosząc z przebiegu procesu legislacyjnego wydaje się, że intencją ustawodawcy było zastosowanie tego wyłączenia do sytuacji, gdy działalność pocztowa stanowi podstawową działalność wykonywaną w danym podmiocie, zaś handel stanowi działalność uboczną, w zasadniczej części powiązaną ze świadczonymi usługami pocztowymi. Intencja taka przesądzałaby o tym, iż działalność pocztowa nie powinna stanowić jedynie okazjonalnego dodatku do prowadzonej działalności handlowej. W takim przypadku należałoby uznać, iż działania polegające na wykorzystaniu umów zawartych z operatorami pocztowymi do prowadzenia działalności handlowej niezwiązanej ze świadczeniem usług pocztowych, zmierzają do obejścia art. 5 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner221865
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner218245
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222