04.07.2018 Artykuł archiwalny

W tartaku i stolarni może być bezpiecznie

Kampania kontrolno-promocyjna „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” obniża poziom zagrożeń przy produkcji wyrobów tartacznych i pracy w stolarniach. Średnia liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy, podlegających rygorowi natychmiastowego wykonania, w przeliczeniu na jeden zakład była 4-krotnie mniejsza niż w grupie zakładów, które nie podjęły z PIP współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpiły.

W branży przemysłu drzewnego odnotowuje się znaczną liczbę wypadków przy pracy. Z danych PIP wynika, że w latach 2010-2014 w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych 508 osób, w tym 51 poniosło śmierć, a 257 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Wysokie wskaźniki wypadkowości uzasadniały uruchomienie kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. Zaplanowana na 3 lata kampania obejmuje zarówno działania medialne, jak i program prewencyjno-kontrolny. Podstawowym celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych w tartakach i zakładach stolarskich.

W czasie realizacji części kontrolnej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” przeprowadzono 1 193 kontrole w 1 164 zakładach pracy, w których pracowało blisko 26 tys. osób, z czego 93% na podstawie stosunku pracy. Były to głównie mikro i małe zakłady pracy, zatrudniające do 9 pracowników (51%) i od 10 do 49 pracowników (42%).

Spośród 359 podmiotów, które brały udział w programie i odesłały do PIP ankietę informującą o zakończeniu działań prewencyjnych - 189 zakładów (53%) przeszło pomyślnie kontrolę sprawdzającą PIP.

O efektach działań prewencyjnych świadczy też różnica w średniej liczbie decyzji bhp w przeliczeniu na jeden skontrolowany podmiot. W zakładach, które nie podjęły z PIP współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpiły – wydano średnio 13 decyzji na jednego pracodawcę, a w tych, które uczestniczyły w działaniach prewencyjnych – 4 decyzje. Istotna jest również różnica w ciężarze naruszeń przepisów (dot. stwierdzonych nieprawidłowości) w obu grupach zakładów. U pracodawców, którzy nie podjęli współpracy z PIP lub od niej odstąpili, stwierdzono podczas kontroli liczne nieprawidłowości, powodujące bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Skutkowały one wydaniem decyzji wstrzymania prac (108 decyzji), wstrzymania eksploatacji maszyn (501 decyzji) bądź innych decyzji podlegających rygorowi natychmiastowego wykonania (2,6 tys.). W grupie podmiotów, które uczestniczyły w przygotowanych działaniach, stwierdzono jedynie pojedyncze przypadki decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn (5 decyzji) i skierowania do innych prac (1 decyzja), a średnia liczba wydanych decyzji, podlegających rygorowi natychmiastowego wykonania, w przeliczeniu na 1 zakład była w tej grupie zakładów 4-krotnie mniejsza niż w grupie zakładów, które nie podjęły z PIP współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpiły.

Najczęstsze przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to:

 • przedkładanie rachunku ekonomicznego nad wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • brak właściwego funkcjonowania służby bhp w zakładach; nawet jeżeli pracodawcy powierzyli obowiązki służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy, to wykonywanie zadań polegało najczęściej na przeprowadzaniu szkoleń pracowników w zakresie bhp, dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego (często nierzetelnej) i sporządzaniu dokumentacji powypadkowej;
 • niedostateczna wiedza wśród pracodawców i pracowników o zagrożeniach; pomimo że pracodawcy posiadali zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie bhp, to często nie znali przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, w tym o wymaganiach minimalnych dla maszyn; takiej znajomości nie mieli w dużej części pracodawcy, którzy kurs bhp przechodzili w ramach samokształcenia kierowanego;
 • trudności w zatrudnieniu doświadczonych pracowników z branży;
 • brak skutecznego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
 • brak systematycznych kontroli warunków pracy, w tym należytej dbałości o stan techniczny maszyn i urządzeń;
 • lekceważenie zagrożeń przez pracodawców i pracowników oraz tolerowanie stanu niezgodnego z wymogami prawa.

Obok działań kontrolnych realizowany jest szeroki program prewencyjny. Dotychczas do udziału w programie zaproszono 5 110 pracodawców. W 110 zorganizowanych przez okręgowe inspektoraty szkoleniach uczestniczyło 1 760 pracodawców (lub ich przedstawicieli), tj. ponad 34% zaproszonych do udziału w szkoleniach. Syntetycznie opracowywane materiały dotyczące kampanii – na temat zasad udziału w programie prewencyjnym, obowiązujących przepisów prawnych oraz elektroniczne wersje bezpłatnych wydawnictw PIP, filmy instruktażowe, analizy wybranych wypadków przy pracy w branży drzewnej – są dostępne na stronie internetowej www.bhpnatak.pl. Znajduje się tam również, sukcesywnie aktualizowana, lista szkoleń dla pracodawców z branży drzewnej zaplanowanych przez każdy okręgowy inspektorat pracy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner222263
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222