12.09.2018 Artykuł archiwalny

Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna

Wyniki 3-letniej kampanii prewencyjnej PIP

Blisko 2 tysiące pracodawców z zakładów stolarskich i tartaków, zaproszonych do udziału w kampanii prewencyjnej PIP pod nazwą „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” wzięło udział w szkoleniach nt. bezpieczeństwa pracy. 1,5 tys. pracodawców przystąpiło do programu oferowanego przez PIP w ramach 3-letniej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. A ponad 800 firm przekazało ankiety specjalistyczne, informujące o zakończeniu działań naprawczych. Kolejnym etapem kampanii były kontrole technicznego bezpieczeństwa pracy w całej branży. Wyniki kontroli pokazują istotną różnicę w poziomie bezpieczeństwa między firmami, które wdrożyły działania prewencyjne i pozostałymi. Ponad połowa skontrolowanych firm, które zakończyły program prewencyjny, przeszła pomyślnie kontrolę sprawdzającą. Tylko 3% pozostałych zakładów zostało pozytywnie ocenionych.

O wymiernych efektach działań prewencyjnych, które przyniosły poprawę warunków pracy, świadczy m.in. różnica w średniej liczbie decyzji bhp wydanych przez inspektorów pracy w przeliczeniu na jeden skontrolowany podmiot. W zakładach, które nie podjęły współpracy z PIP – wydano średnio: 13 decyzji na 1 pracodawcę. Natomiast w zakładach, które uczestniczyły w działaniach prewencyjnych PIP – średnio 4 decyzje.

Istotna jest również różnica w ciężarze naruszeń przepisów w obu grupach zakładów. U pracodawców, którzy nie podjęli współpracy z PIP lub od niej odstąpili, stwierdzono podczas kontroli liczne nieprawidłowości, powodujące bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Skutkowały one wydaniem 130 decyzji wstrzymania prac, 691 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, bądź innych decyzji podlegających rygorowi natychmiastowego wykonania (3,2 tys.). W grupie podmiotów, które uczestniczyły w przygotowanych działaniach, stwierdzono jedynie pojedyncze przypadki decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn (5 decyzji – 2017 r.) i skierowania do innych prac (1 decyzja – 2017 r.), a średnia liczba wydanych decyzji, podlegających rygorowi natychmiastowego wykonania, w przeliczeniu na 1 zakład była w tej grupie zakładów średnio 3-krotnie mniejsza niż w grupie zakładów, które nie podjęły z PIP współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpiły.

Specjalistyczne szkolenia z udziałem ekspertów PIP, prowadzone we wszystkich województwach – dla pracodawców, inżynierów produkcji, a także innych osób odpowiedzialnych za bhp w zakładzie, którzy zadeklarowali udział w programie prewencyjnym, a w szczególności fachowa wiedza przekazywana przez inspektorów podczas czynności kontrolnych (ok. 7 tys. porad z zakresu bhp) – powodują wzrost wiedzy nt. właściwych metod pracy, eliminacji zagrożeń dla zdrowia i życia, poprawy organizacji pracy.

Kampania „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” spełniła wymóg stawiany przez konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 187 w zakresie konieczności kształtowania kultury prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez informowanie, konsultacje i szkolenia. Kampania ta jest przykładem projektu, który łączy elementy kontroli inspektora pracy u pracodawcy z zastosowaniem prewencyjnych narzędzi oddziaływania. Podjęte przez Państwową Inspekcję Pracy przedsięwzięcie zrealizowało cel, jakim było m.in.: budowanie świadomości zagrożeń zawodowych, poprawa wiedzy o sposobach ich ograniczania i eliminowania, a także inspirowanie pracodawców oraz osób aktywnych zawodowo do podejmowania działań na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.

Ponad połowa z ocenianych zakładów, które brały udział w programie, przeszła pomyślnie kontrolę sprawdzającą PIP. Dane te świadczą o prawidłowości przeprowadzonej przez pracodawców samoocenie warunków pracy i podjętych w jej następstwie działaniach dostosowawczych.

Budowanie kultury prewencji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jest procesem długofalowym, uwarunkowanym wieloma czynnikami, często niezależnymi od PIP. Niemniej, dotychczasowe doświadczenia w zakresie zrealizowanych, jak i obecnie trwającej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” wskazują na wielką rolę tych działań skierowanych do wszystkich zainteresowanych podmiotów zaangażowanych w uzyskanie efektu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Więcej informacji na stronie:

www.bhpnatak.pl i podstronie dla mediów: http://www.bhpnatak.pl/html/info_media.html

 

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner178526
 • banner177694
 • banner175199
 • banner221865
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098