• RSS
  • Wersja tekstowa
21.09.2018 Artykuł archiwalny

Żabka – sklep, czy placówka pocztowa

Informacja dotycząca wniosków o ukaranie kierowanych do sądów w związku z powierzaniem pracy w handlu w niedziele lub święta przez sklepy należące do sieci Żabka, powołujące się na posiadanie statusu placówki pocztowej

Okręgowe inspektoraty pracy dokonały kontroli sklepów należących do sieci Żabka, celem sprawdzenia czy powierzają one pracę pracownikom lub zatrudnionym w dni objęte zakazami, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni ze względu na korzystanie z wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy. Przepis ten wyłącza spod zakazu określonego w art. 5 ustawy placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.). Z kolei stosownie do art. 3 pkt 15 Prawa pocztowego placówka pocztowa jest jednostką organizacyjną operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Inspektorzy pracy ustalili, że nie wszystkie placówki wytypowane do kontroli były otwarte w niedziele. Spośród tych, które w tym dniu prowadzą działalność handlową, tylko część powołuje się na posiadanie statusu placówki pocztowej, zaś w pozostałych handel prowadzony jest przez przedsiębiorców lub członków ich najbliższej rodziny lub też korzystają one z innych wyłączeń (np. przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy – placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych).

            Ponieważ powoływanie się na posiadanie statusu placówki pocztowej budziło istotne wątpliwości (np. ze względu na znikomą, lub niektórych przypadkach zerową, skalę odbioru paczek) inspektorzy pracy - nie będąc uprawnionymi do przesądzania czy daną placówkę handlową można uznać za placówkę pocztową – skierowali do sądów 182 wnioski o ukaranie.

            W jednym przypadku pracodawca przyjął mandat kredytowany w kwocie 1500 zł.

            Do dnia 5 września 2018 r. zapadły 64 wyroki nakazowe, uznające obwinionych winnymi popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Od większości wyroków wniesiono sprzeciwy.

Ponadto w 3 przypadkach sąd odmówił wszczęcia postępowania, stwierdzając, że franczyzobiorca powinien być traktowany jako placówka pocztowa. Trzy postępowania zostały z tego samego powodu umorzone.

Zapadły również 2 wyroki uniewinniające od postawionych zarzutów.