Akceptacja programu działania

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 15 stycznia 2019 r. w siedzibie Sejmu zaakceptowała program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreślono, że określone w programie priorytety działania są właściwe, a zadania przewidziane do realizacji przedstawiono w sposób kompleksowy i uzasadniony.

wwwIMG5450

Równocześnie rada wskazała na celowość współpracy PIP przy realizacji przedsięwzięć prewencyjnych z różnymi instytucjami zaangażowanymi w popularyzację problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w celu zwiększenia skuteczności tych działań.

Z niepokojem odnotowano w stanowisku, że rodzaj i liczba zadań powierzanych PIP stale rośnie, czemu nie towarzyszy adekwatny wzrost zasobów kadrowych i finansowych inspekcji. W szczególności zwrócono uwagę na znaczące rozszerzenie zakresu zadań PIP w związku z wchodzącą w życie w 2019 r. ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, a także na nowe obowiązki przewidziane w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. „Biorąc powyższe pod uwagę, rada uważa za niezbędne wzmocnienie kadrowe inspekcji pracy i zapewnienie w budżecie odpowiednich środków na realizację wszechstronnych zadań ujętych tak szeroko w projekcie programu działania PIP na rok 2019” – stwierdzono w stanowisku.

Dokument ma być przekazany do wiadomości marszałkowi Sejmu, wybranym komisjom sejmowym i senackim oraz reprezentatywnym organizacjom pracodawców i pracowników.

W trakcie posiedzenia, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, członkowie Rady Ochrony Pracy przyjęli także sprawozdanie z działalności tego gremium w 2018 r. oraz plan pracy na rok bieżący. Rozpatrzono również materiał CIOP – PIB „Zaufanie społeczne a powstawanie wypadków przy pracy”.

wwwIMG5460

W posiedzeniu uczestniczył główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek z zastępcami Bogdanem Drzastwą i Dariuszem Mińkowskim oraz okręgowy inspektor pracy w Szczecinie Konrad Pachciarek.