Zacieśnienie współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur podpisali 7 marca 2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu Drogowego. Zastąpiło ono poprzedni tego typu dokument z sierpnia 2002 r.

wwwIMG5981
wwwIMG5982
wwwIMG59871

Porozumienie przewiduje organizowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć w zakresie zapobiegania oraz eliminowania naruszeń przepisów prawa u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu drogowego, w szczególności przepisów o czasie pracy kierowców. Współdziałanie stron obejmie m.in. współpracę przy wyjaśnianiu wątpliwości na tle stosowania przepisów o czasie pracy kierowców; wymianę informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla eliminowania zagrożeń w przewozie drogowym, realizację wybranych inicjatyw prewencyjno-promocyjnych.

wwwIMG5971

W zależności od potrzeb Państwowa Inspekcja Pracy i Inspekcja Transportu Drogowego zobowiązują się do organizowania spotkań szkoleniowo-informacyjnych. Mają także dokonywać analizy funkcjonowania porozumienia na wspólnych posiedzeniach.

wwwIMG6007
wwwIMG6012

Podczas uroczystości w Głównym Inspektoracie Pracy Wiesław Łyszczek wręczył Alvinowi Gajadhurowi pamiątkowy grawerton, upamiętniający podpisanie porozumienia. Szefom obu urzędów towarzyszyli współpracownicy.

wwwIMG5993
wwwDSC01319w