• RSS
  • Wersja tekstowa
10.04.2019 Artykuł archiwalny

Uroczysta sesja w Sejmie

Tradycyjnie, od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli świadcząc pracę lub odeszli od nas w wyniku nabytych chorób zawodowych, rozpoczęła się 9 kwietnia 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

IMG6269PB2

Sesja zorganizowana została w intencji upamiętnienia ofiar tragicznych zdarzeń związanych z pracą. Połączona była z konferencją poświęconą poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

IMG6275PB

Podczas konferencji przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek odczytał list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Marszałek podkreślił w nim, że potrzeba szacunku dla trudu ludzkiej pracy i konieczność jej jak najbardziej skutecznej ochrony to wyjątkowo istotne wartości niezależnie od upływu lat i zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego konieczne jest prowadzenie stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy a pamięć o tych, którzy ulegli tragicznym wypadkom wykonując swoje obowiązki, stanowi szczególny impuls do podnoszenia standardów bezpieczeństwa. Marszałek zapewnił także, iż kompleksowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich pracujących traktuje jako konieczność i priorytet.

IMG6337PB2

Zwracając się do uczestników spotkania, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek nawiązał do obchodzonego w bieżącym roku jubileuszu polskiej inspekcji pracy. Powiedział m.in., że nieustannie od 100 lat inspektorzy pracy eliminują bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia zatrudnionych, a każde życie, każdy zagrożony wypadkiem człowiek to dla nich osobny powód, by z pełną determinacją kontynuować działania na rzecz zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Niezwykle cennym dla Państwowej Inspekcji Pracy partnerem w poprawianiu warunków pracy są związki zawodowe. W zakładach, w których funkcjonują, zdecydowanie rzadziej dochodzi do wypadków przy pracy. Także w zakresie prawnej ochrony pracy inspektorzy pracy stwierdzają tam zdecydowanie mniej nieprawidłowości.

Wiesław Łyszczek z satysfakcją odnotował także, iż coraz większa grupa pracodawców docenia i prowadzi działania poprawiające bezpieczeństwo zatrudnianych ludzi. Dają temu wyraz inwestując w nowoczesne bezpieczne technologie, szkolenia pracowników, a także biorąc udział w konkursach i kampaniach promujących bezpieczeństwo w pracy.

IMG6287PB2

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówiła o szczególnym znaczeniu ochrony zdrowia pracujących w strategii swojego resortu. Podkreśliła rolę edukacji pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Mówiła również o konkretnych projektach realizowanych przez resort zdrowia, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników.

IMG6319PB

O ogromnej wadze, jaką przywiązuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zapobiegania wypadkom przy pracy i zwalczania chorób zawodowych, mówiła dyrektor Departamentu Prawa Pracy MRPiPS Anita Gwarek. Jednym z działań resortu dla poprawy stanu bhp jest realizacja ustanowionego na wniosek ministra pracy programu wieloletniego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Innym ważnym przedsięwzięciem z tego zakresu jest Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy, którego 46 już edycję podsumowano w listopadzie ub.r.

O działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy podejmowanych przez poszczególne urzędy mówili również: wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dorota Bieniasz, prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski i prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek.

IMG6357PB1

Podczas konferencji referat na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy jutra wygłosiła dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. med. Danuta Koradecka. Zwróciła uwagę na dynamiczne zmiany zachodzące w technologii i organizacji pracy i ich wpływie na warunki pracy. Przedstawiła niektóre efekty Programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, który podejmuje nowe wyzwania.

IMG6361PB

Z kolei dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki przybliżył zebranym działania PIP w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i ograniczania zagrożeń zawodowych we wszystkich sektorach gospodarki.

Podczas uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy głos zabrali także przedstawiciele partnerów społecznych – central związkowych i organizacji pracodawców, dzieląc się refleksjami na temat dobrych praktyk w zakresie zapobiegania wypadkom i chorobom wśród pracujących.

Uczestnicy sesji w przyjętym apelu zwrócili się do rządu i parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o stałą i konsekwentną troskę o stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących. Uznali za konieczne ciągłe podejmowanie działań zmierzających do takiego kształtowania warunków pracy, aby nadążać za przewidywanymi zmianami technologii i form pracy. „Powinniśmy zapobiec niekorzystnym skutkom społecznym obecnej transformacji, wykorzystując jednocześnie jej szanse rozwojowe” – stwierdzili uczestnicy uroczystego posiedzenia ROP.