Na obchodach Dnia Bezpieczeństwa

W związku z przypadającym 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku wraz z Zarządem Regionu Podlaskiego NSZZ ”Solidarność” zorganizowały 6 maja 2019 r. konferencję pod nazwą „Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”. Spotkanie odbyło się w Auli Magna Pałacu Branickich.

wwwIMG4602

List Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy do uczestników konferencji odczytał Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy. Szef PIP podkreślił w nim, że Państwowa Inspekcja Pracy konsekwentnie stoi na straży przestrzegania przepisów prawa w naszym kraju i z całą stanowczością egzekwuje realizację podstawowych obowiązków pracodawców w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przypomniał, że inspekcja pracy podejmuje stałe i kompleksowe działania w sferze warunków pracy, obok kontrolnych, również te o charakterze prewencyjnym, promocyjnym i informacyjnym. Część tych zadań Instytucja realizuje wspólnie z partnerami społecznymi: związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, urzędami i instytucjami, szkołami i uczelniami. W liście od głównego inspektora pracy znalazły się podziękowania dla wszystkich partnerów Państwowej Inspekcji Pracy z województwa podlaskiego.

wwwIMG4719

Wystąpienie okręgowego inspektora pracy Marka Aleksiejuka nawiązywało zarówno do historii inspekcji, stanu wypadkowości na Podlasiu, jak i działań zmierzających do poprawy warunków pracy w zakładach działających w regionie.

wwwIMG4587

Głosem przedstawicieli organizacji pracodawców był list Wojciecha Strzałkowskiego, przewodniczącego Podlaskiego Forum Gospodarczego, członka Rady Generalnej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Autor podkreślił w nim, że przed polskimi pracodawcami i Państwową Inspekcją Pracy jest wiele wspólnej pracy do wykonania. Jej efektem może być lepsza organizacja miejsc pracy, wzrost świadomości i kultury bhp zarówno wśród pracodawców jak i pracowników, a co za tym idzie długotrwała poprawa stanu bezpieczeństwa pracy.

wwwIMG4758

Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” podziękował kierownictwu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za dobrą, efektywną współpracę, a pracownikom instytucji – za działania na rzecz zapewnienia godziwych i bezpiecznych warunków pracy pracującym w podlaskich zakładach pracy. Podziękował także pracodawcom, których decyzje coraz częściej są podejmowane ze świadomością konieczności poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach. Wspomniał także o niezwykle ważnej roli społecznych inspektorów pracy i ich zaangażowaniu w pracę na rzecz zatrudnionych.

wwwIMG4764
W trakcie spotkania nie zabrakło wystąpienia prezentującego dobre praktyki w zakresie bhp, ukazującego możliwości kompleksowego działania pracodawców w tym zakresie. Swoimi doświadczeniami podzieliła się Ewa Bilmin z Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Orli.

W trakcie konferencji wieloletni pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku zostali uhonorowani medalami za wieloletnią służbę. Medale, wraz z imiennym listem głównego inspektora pracy, wręczyli Bogdan Drzastwa i Marek Aleksiejuk.

wwwIMG4589

Słowa podziękowania i uznania skierowali do okręgowego inspektora pracy poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki oraz Dariusz Kozłowski z Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.