• RSS
  • Wersja tekstowa
12.05.2019 Artykuł archiwalny

Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 10 maja 2019 r.  odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W posiedzeniu uczestniczyli Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”.

Wiesław Łyszczek otwiera posiedzenie Rady
 

Posiedzenie prowadzone przez Lidię Marciniak pełniącą obowiązki okręgowego inspektora pracy w Katowicach, poświęcone było podsumowaniu działań w budownictwie realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w 2018 r. Rozmawiano także o wnioskach skierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy przez Związek Zawodowy „Budowlani” i Komisję Międzyzakładową Operatorów Żurawi OZZIP Małopolska. Dotyczyły one prowadzenia pogłębionych kontroli rzeczywistego czasu pracy osób zatrudnionych na budowach oraz rozszerzenia działań kontrolnych w szczególności o zagadnienia dotyczące czasu pracy operatorów żurawi oraz prowadzenia książki dyżurów.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wyraził uznanie i poparcie dla funkcjonowania i roli, jaką pełni Śląska Rada na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Wiesław Łyszczek wraz z Lidią Marciniak wręczyli akty powołania nowym członkom Rady, w tym reprezentantowi Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Wręczenie powołania

Wręczenie powołania

 

Zbigniew Janowski przedstawił zgromadzonym prezentację dotyczącą eksploatacji żurawi na polskich budowach, w tym wypadków z udziałem operatorów żurawi. Wskazał najczęstsze naruszenia przepisów, które głównie dotyczą czasu pracy oraz nieprawidłowego organizowania prac transportowych. Zwrócił uwagę na działania, które doprowadziły do wprowadzenia w życie od lutego 2019 r. nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Prezentację podsumowującą działania Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach w branży budowlanej obejmującą wyniki kontroli, działań prewencyjnych oraz stanu wypadkowości przedstawiła Anetta Ranosz, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Sala obrad
 

Tomasz Golis, przewodniczący Śląskiej Rady wskazał, jak ważnym było zakończenie prac legislacyjnych i uregulowanie zagadnień dotyczących eksploatacji żurawi wieżowych. Podniósł, że w dalszym ciągu na budowach dochodzi do wypadków, których przyczyny leżą głównie po stronie osób kierujących pracownikami.

Wielokrotnie podkreślano, jak ważne dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jest odpowiednie kształcenie młodych ludzi. Zwrócono w szczególności uwagę na kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych, gdzie uczniowie uczą się rzemiosła i przygotowują się do dalszego etapu edukacji na poziomie technikum, a w następstwie studiów wyższych. W działania te włącza się również Państwowa Inspekcja Pracy poprzez realizację programów prewencyjnych adresowanych właśnie do młodych ludzi, którzy w przyszłości podejmą zatrudnienie.     

Uczestnicy posiedzenia
 

W trakcie rzeczowej dyskusji, w której licznie uczestniczyli członkowie Śląskiej Rady, Anetta Ranosz przypomniała, że w dniach od 13 do 19 maja 2019 r. sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie organizują na swoich budowach Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Nigdy nie idź na skróty”. To działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach. Czynny w nich udział wezmą także inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.