Nie zawsze bezpiecznie w nietypowej pracy

Nowe formy świadczenia pracy a zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - było wiodącym zagadnieniem omawianym podczas obrad plenarnych Rady Ochrony Pracy 14 maja 2019 r. w siedzibie Sejmu. Swój materiał na ten temat zaprezentowała Państwowa Inspekcja Pracy.

wwwIMG6579

We wprowadzeniu zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński zaliczył do nowych form świadczenia pracy m.in. samozatrudnienie, outsourcing, pracę tymczasową, telepracę, pracę na wezwanie, a także job-sharing (podział stanowiska pracy), work-sharing (dzielenie pracy) i job-rotation (rotacja stanowisk pracy). Podkreślił, że coraz większym problemem staje się nie to, w jaki sposób jest świadczona praca, ale zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla osób ją wykonujących. Szerzej mówili o tym Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy oraz Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

wwwIMG6571

Jak wynika z doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy, część nowych form świadczenia pracy przysparza wielu problemów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach nietypowych form świadczenia pracy PIP ma do czynienia z problemem rejestrowania siedzib niektórych podmiotów w biurach wirtualnych (samozatrudnieni, outsourcing). W tego typu przypadkach często brak jest możliwości przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwagi na to, że utrudnione jest ustalenie miejsca wykonywania prac przed kontrolą, bądź też w czasie pierwszego spotkania z przedstawicielem kontrolowanego podmiotu.

W przypadku osób wykonujących pracę na odległość w zasadzie brak jest możliwości prowadzenia kontroli i oceny warunków pracy w mieszkaniach prywatnych pracowników takich pracodawców. Dodatkowe trudności powodują sytuacje, gdy dokumentacja pracownicza prowadzona jest w sposób nieprawidłowy, a inspektorzy mają ograniczone możliwości faktycznego wglądu w korespondencję i dokumentację elektroniczną, co znacząco wpływa na efektywność prowadzonych działań.

Z kolei w przypadku umów cywilnoprawnych nie obowiązują jakiekolwiek ograniczenia w zakresie wymiaru i normy czasu pracy. Brak jest też obowiązku kierowania takich osób na profilaktyczne badania lekarskie, czy też szkolenia z zakresu bhp. Kwestie te w sposób znaczący negatywnie wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników – stwierdzili przedstawiciele PIP.

W innym punkcie obrad rada przyjęła stanowisko w sprawie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Wysoko oceniła w nim realizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Nadawczy rządowy program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, popierając jego kontynuację przewidzianą na lata 2020-2022.

Rada Ochrony Pracy zaopiniowała wniosek Andrzeja Świderskiego o odwołanie z funkcji okręgowego inspektora pracy w Łodzi, który złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno Stanisława Stolorza – członka ROP.