• RSS
  • Wersja tekstowa
08.06.2019 Artykuł archiwalny

Inspekcja sprawdzi tworzenie PPK

6 czerwca 2019 r. w siedzibie centrali ZUS w Warszawie rozpoczął się cykl szkoleń dla specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których celem jest przygotowanie do prowadzenia kontroli tworzenia w zakładach pracy Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Uczestnicy szkolenia
 

W spotkaniu poświęconym najważniejszym aspektom związanym z wdrożeniem i prowadzeniem programu PPK uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy: zastępcy głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa i Dariusz Mińkowski, dyrektorzy departamentów  w GIP oraz szefowie Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska wita uczestników szkolenia
W imieniu kierownictwa ZUS uczestników szkolenia powitała profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podkreśliła, że możliwość tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych to historyczna szansa na pozyskanie dodatkowych środków na starość.

Przemawia Bogdan Drzastwa
 

Bogdan Drzastwa odczytał list Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy, skierowany do uczestników spotkania. Szef PIP stwierdził, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy  o pracowniczych planach kapitałowych przewidziane zostały kontrole. Dotyczyć one będą wypełniania przez pracodawców obowiązku zawierania umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych i umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, a także obowiązku dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Zadanie to będzie realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy w ścisłej współpracy zarówno z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Polskim Funduszem Rozwoju.

Paweł Borys w trakcie szkolenia w centali ZUS
 

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przybliżył założenia nowych rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania PPK i strategiczne cele, jakie mają być osiągnięte dzięki nowym powszechnym zasadom oszczędzania pieniędzy na starość.

Uczestnicy szkolenia
 

 W dalszej części szkolenia prowadzonej przez Pawła Jaroszka, członka Zarządu ZUS eksperci PFR i ZUS omówili ekonomiczno-społeczne czynniki wdrażania PPK, zasady tworzenia PPK w firmie oraz sposoby zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i ewidencjonowania płatników składek.