• RSS
  • Wersja tekstowa
24.06.2019 Artykuł archiwalny

Rada o profilaktyce zagrożeń zdrowia

W Elblągu 17 i 18 czerwca 2019 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Rada przyjęła stanowisko w sprawie nowych form świadczenia pracy, a także omówiła kwestię profilaktyki zagrożeń zdrowia w strategii przedsiębiorstwa. Obradom przewodniczył poseł Janusz Śniadek.

IMG3941P

W trakcie spotkania został odczytany list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Marszałek Sejmu podziękował członkom ROP za promowanie kultury pracy i zaangażowanie w eliminowanie nieprawidłowości i dążenie do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy. "Godność pracownika stanowi przedmiot troski każdego demokratycznego kraju. Ochrona pracy również w Polsce należy do najistotniejszych społeczno-gospodarczych zadań. Zapewniając bezpieczeństwo w tej fundamentalnej dla obywateli kwestii, stojąc na straży praw pracowniczych i socjalnych możemy liczyć na dobry rozwój Rzeczypospolitej we wszystkich innych sferach" - napisał Marszałek Sejmu.

IMG3951P

Pierwszego dnia obrad rada przyjęła stanowisko w sprawie nowych form świadczenia pracy i związanych z tym zagadnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zwrócono uwagę, że nowe formy świadczenia pracy ograniczają możliwości przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwagi na to, że utrudnione jest ustalenie miejsca wykonywania prac przed kontrolą, bądź też w czasie pierwszego spotkania z przedstawicielem kontrolowanego podmiotu. Podkreślono, że coraz większym problemem staje się nie to, w jaki sposób jest świadczona praca, ale zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla osób ją wykonujących.

IMG4047p

Ponadto członkowie ROP zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy dotyczącymi programu profilaktyki zagrożeń zdrowia w strategii przedsiębiorstwa. Prezentację PIP na ten temat przedstawił Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki.

Podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy w swoich działaniach przywiązuje dużą uwagę do tej problematyki zarówno w działalności kontrolnej jak i w działaniach prewencyjnych i promocyjnych. Znakomitą okazją do promocji dobrych praktyk w dziedzinie profilaktyki zagrożeń zdrowia w miejscu pracy są konkursy organizowane przez PIP. Zwycięzcy konkursu są liderami w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i stanowią świetny przykład firm, w których sukces ekonomiczny łączy się z troską o bezpieczne warunki pracy dla osób zatrudnionych.

Prawidłowy dobór tematyki programów i adresatów działań prewencyjnych PIP wpływa wyraźnie na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w objętych nimi przedsiębiorstwach. Poprawa ta jest trwała i w większości przypadków udział w programie prewencyjnym PIP daje rękojmię utrzymania zadowalającego stanu bezpieczeństwa pracy i przestrzegania przepisów w zakładach pracy w dłuższym okresie.

Wyniki kontroli inspektorów pracy wskazują na zróżnicowany poziom przestrzegania regulacji prawnych dotyczących profilaktycznych badań lekarskich. Zależny jest on w szczególności od skali zatrudnienia, ponieważ najwięcej nieprawidłowości inspektorzy ujawnili w mikro i małych zakładach. Stąd głównie do pracodawców z tych zakładów PIP dociera z poradnictwem dotyczącym wspomnianej problematyki.

Drugiego dnia w ramach posiedzenia przedstawiciele ROP wizytowali zakład GE Power w Elblągu.

W obradach uczestniczyli nowo powołani członkowie ROP - Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz poseł Ewa Kozanecka. PIP reprezentowali: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Gabinetu GIP Ewa Dośla, Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Jerzy Wlazło, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Jarosław Kowalczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.